🇬🇧

ingiliz ingilizcesi dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

ingiliz ingilizcesi dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

ingiliz ingilizcesi Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda ingiliz ingilizcesi kelime yoktur. Bunlar, ingiliz ingilizcesi dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, ingiliz ingilizcesi dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, ingiliz ingilizcesi ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve ingiliz ingilizcesi.

Daha ileri analizler, ingiliz ingilizcesi dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 ingiliz ingilizcesi kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek ingiliz ingilizcesi kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve ingiliz ingilizcesi dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel ingiliz ingilizcesi dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (ingiliz ingilizcesi)

I BEN
he O
she o
it BT
we Biz
they Onlar
me Ben
you Sen
him o
us biz
them onlara
my Benim
your senin
her o
its onun
our bizim
their onların
mine bana ait
yours senin
his onun
hers onunki
ours bizim
theirs onların
this Bu
all Tümü
first Birinci
second ikinci
third üçüncü
next Sonraki
last son
one bir
two iki
three üç
four dört
five beş
six altı
seven Yedi
eight sekiz
nine dokuz
ten on
again Tekrar
always Her zaman
never Asla
another bir diğer
other diğer
same Aynı
different farklı
a lot çok fazla
and Ve
to ile
in içinde
is dır-dir
that O
was öyleydi
for için
on Açık
are öyle
as gibi
with ile
at en
be olmak
have sahip olmak
from itibaren
or veya
had vardı
by ile
word kelime
but Ancak
not Olumsuz
what Ne
were vardı
when Ne zaman
can olabilmek
said söz konusu
there Orası
use kullanmak
zero sıfır
each her biri
which Hangi
do Yapmak
how Nasıl
if eğer
will irade
up yukarı
about hakkında
out dışarı
many birçok
then Daha sonra
these bunlar
so Bu yüzden
some bazı
would istemek
make yapmak
like beğenmek
into içine
time zaman
has sahip olmak
look Bakmak
more Daha
write yazmak
go Gitmek
see Görmek
number sayı
no HAYIR
way yol
could abilir
people insanlar
than hariç
water su
been olmuştur
call Arama
who DSÖ
oil yağ
now Şimdi
find bulmak
long uzun
down aşağı
day gün
did yaptı
get elde etmek
come Gelmek
made yapılmış
may mayıs
part parça
over üzerinde
say söylemek
set ayarlamak
new yeni
great Harika
put koymak
sound ses
where Neresi
end son
take almak
help yardım
does yapmak
only sadece
through başından sonuna kadar
little biraz
much fazla
well Peki
work
before önce
large büyük
know Bilmek
line astar
must mutlak
place yer
right Sağ
big büyük
year yıl
too fazla
even eşit
live canlı
mean Anlam
such çok
old eskimiş
because Çünkü
back geri
any herhangi
turn dönüş
give vermek
here Burada
most en
tell söylemek
why Neden
very çok
boy erkek çocuk
ask sormak
after sonrasında
follow takip etmek
went gitmiş
thing şey
came gelmek
men erkekler
want istek
read Okumak
just Sadece
show göstermek
need ihtiyaç
name isim
also Ayrıca
land kara
good iyi
around etrafında
sentence cümle
form biçim
home Ev
man Adam
think düşünmek
small küçük
move taşınmak
try denemek
kind tür
hand el
picture resim
change değiştirmek
off kapalı
play oynamak
spell hecelemek
air hava
away uzak
animal hayvan
house ev
point nokta
page sayfa
letter mektup
mother anne
answer cevap
found kurmak
study çalışmak
still Hala
learn öğrenmek
should meli
America Amerika
world dünya
high yüksek
every Her
eleven on bir
twelve on iki
thirteen on üç
fourteen on dört
fifteen on beş
sixteen on altı
seventeen on yedi
eighteen on sekiz
nineteen on dokuz
twenty yirmi
near yakın
add eklemek
food yiyecek
between arasında
own sahip olmak
below altında
country ülke
plant bitki
school okul
father baba
keep kale
tree ağaç
start başlangıç
city şehir
earth toprak
eye göz
light ışık
thought düşünce
head KAFA
under altında
story hikaye
saw testere
important önemli
left sol
until değin
don't yapma
children çocuklar
few bir kaç
side taraf
while sırasında
feet ayak
along birlikte
car araba
might belki
mile mil
close kapalı
night gece
something bir şey
walk yürümek
seem gözükmek
white beyaz
sea deniz
hard zor
began başlamak
open açık
grow büyümek
example örnek
took alınmış
begin başlamak
river nehir
life hayat
carry taşımak
those onlar
state durum
both ikisi birden
once bir kere
paper kağıt
book kitap
together birlikte
hear duymak
got var
stop durmak
group grup
without olmadan
often sıklıkla
run koşmak
later Daha sonra
miss kayıp
idea fikir
enough yeterli
eat yemek yemek
face yüz
watch kol saati
far uzak
Indian Hintli
really Gerçekten
almost neredeyse
let izin vermek
above üstünde
girl kız
sometimes Bazen
mountain dağ
cut kesmek
young genç
talk konuşmak
soon yakında
list liste
song şarkı
being yapı
leave ayrılmak
family aile
it's onun
body vücut
music müzik
color renk
stand durmak
sun güneş
question soru
fish balık
area alan
mark işaret
dog köpek
horse atış
birds kuşlar
problem sorun
complete tamamlamak
room oda
knew biliyordum
since o zamandan beri
ever durmadan
piece parça
told söylenmiş
usually genellikle
didn't yapmadı
friends Arkadaşlar
easy kolay
heard duyulmuş
order emir
red kırmızı
door kapı
sure Elbette
become haline gelmek
top tepe
ship gemi
across karşısında
today Bugün
during sırasında
short kısa
better daha iyi
best en iyi
however Yine de
low Düşük
hours saat
black siyah
products ürünler
happened olmuş
whole tüm
measure ölçüm
remember Unutma
early erken
waves dalgalar
reached ulaşmış
done Tamamlandı
English İngilizce
road yol
halt dur
fly uçmak
gave verilmiş
box kutu
finally Sonunda
wait Beklemek
correct doğru
oh ah
quickly hızlıca
person kişi
became oldu
shown gösterilen
minutes dakika
strong güçlü
verb fiil
stars yıldızlar
front ön
feel hissetmek
fact hakikat
inches inç
street sokak
decided karar verilmiş
contain içermek
course kurs
surface yüzey
produce üretmek
building bina
ocean okyanus
class sınıf
note Not
nothing Hiçbir şey
rest dinlenmek
carefully dikkatlice
scientists Bilim insanları
inside içeri
wheels tekerlekler
stay kalmak
green yeşil
known bilinen
island ada
week hafta
less az
machine makine
base temel
ago evvel
stood durmak
plane uçak
system sistem
behind arka
ran koştu
round yuvarlak
boat bot
game oyun
force güç
brought getirilmiş
understand anlamak
warm ılık
common yaygın
bring getirmek
explain açıklamak
dry kuru
though Yine de
language dil
shape şekil
deep derin
thousands binlerce
yes Evet
clear temizlemek
equation denklem
yet henüz
government devlet
filled dolu
heat sıcaklık
full tam dolu
hot sıcak
check kontrol etmek
object nesne
am ben
rule kural
among arasında
noun isim
power güç
cannot yapamamak
able hünerli
size boyut
dark karanlık
ball top
material malzeme
special özel
heavy ağır
fine iyi
pair çift
circle daire
include katmak
built inşa edilmiş
can't yapamamak
matter konu
square kare
syllables heceler
perhaps belki
bill fatura
felt keçe
suddenly Birden
test Ölçek
direction yön
center merkez
farmers çiftçiler
ready hazır
anything herhangi bir şey
divided bölünmüş
general genel
energy enerji
subject ders
Europe Avrupa
moon ay
region bölge
return geri dönmek
believe inanmak
dance dans
members üyeler
picked seçilmiş
simple basit
cells hücreler
paint boyamak
mind akıl
love Aşk
cause neden
rain yağmur
exercise egzersiz yapmak
eggs yumurtalar
train tren
blue mavi
wish dilek
drop düşürmek
developed gelişmiş
window pencere
difference fark
distance mesafe
heart kalp
sit oturmak
sum toplam
summer yaz
wall duvar
forest orman
probably muhtemelen
legs bacaklar
sat doygunluk
main ana
winter kış
wide geniş
written yazılı
length uzunluk
reason sebep
kept tutulmuş
interest faiz
arms silâh
brother Erkek kardeş
race ırk
present Sunmak
beautiful Güzel
store mağaza
job
edge kenar
past geçmiş
sign imza
record kayıt
finished bitti
discovered keşfetti
wild vahşi
happy mutlu
beside yanında
gone gitmiş
sky gökyüzü
glass bardak
million milyon
west batı
lay sermek
weather hava durumu
root kök
instruments aletleri
meet tanışmak
months aylar
paragraph paragraf
raised kabarık
represent temsil etmek
soft yumuşak
whether ikisinden biri
clothes kıyafetler
flowers Çiçekler
shall acak
teacher Öğretmen
held tutulmuş
describe betimlemek
drive sürmek
cross geçmek
speak konuşmak
solve çözmek
appear belli olmak
metal metal
son oğul
either herhangi biri
ice buz
sleep uyumak
village köy
factors faktörler
result sonuç
jumped atladı
snow kar
ride sürmek
care bakım
floor zemin
hill tepe
pushed itti
baby Bebek
buy satın almak
century yüzyıl
outside dıştan
everything her şey
tall uzun
already çoktan
instead yerine
phrase ifade etmek
soil toprak
bed yatak
copy kopyala
free özgür
hope umut
spring bahar
case dava
laughed güldü
nation ulus
quite epeyce
type tip
themselves kendileri
temperature sıcaklık
bright parlak
lead yol göstermek
everyone herkes
method yöntem
section bölüm
lake göl
consonant ünsüz
within içinde
dictionary sözlük
hair saç
age yaş
amount miktar
scale ölçek
pounds pound
although rağmen
per başına
broken kırık
moment an
tiny minik
possible olası
gold altın
milk süt
quiet sessizlik
natural doğal
lot pay
stone taş
act davranmak
build inşa etmek
middle orta
speed hız
count saymak
cat kedi
someone birisi
sail denize açılmak
rolled haddelenmiş
bear ayı
wonder merak etmek
smiled gülümsedi
angle açı
fraction kesir
Africa Afrika
killed öldürüldü
melody melodi
bottom alt
trip seyahat
hole delik
poor fakir
let's Haydi
fight kavga
surprise sürpriz
French Fransızca
died ölü
beat vurmak
exactly Kesinlikle
remain geriye kalmak
dress elbise
iron ütü
couldn't yapamadım
fingers parmaklar
row sıra
least en az
catch yakalamak
climbed tırmandı
wrote yazdı
shouted bağırdı
continued devam etti
itself kendisi
else başka
plains ovalar
gas gaz
England İngiltere
burning yanan
design tasarım
joined katıldı
foot ayak
law kanun
ears kulaklar
grass çimen
you're sen
grew büyüdü
skin deri
valley vadi
cents sent
key anahtar
president başkan
brown kahverengi
trouble bela
cool Serin
cloud bulut
lost kayıp
sent gönderilmiş
symbols semboller
wear giymek
bad kötü
save kaydetmek
experiment deney
engine motor
alone yalnız
drawing çizim
east doğu
pay ödemek
single Bekar
touch dokunmak
information bilgi
express ifade etmek
mouth ağız
yard bahçe
equal eşit
decimal ondalık
yourself kendin
control kontrol
practice pratik
report rapor
straight dümdüz
rise yükselmek
statement ifade
stick sopa
party Parti
seeds tohumlar
suppose sanmak
woman kadın
coast sahil
bank banka
period dönem
wire tel
choose seçmek
clean temiz
visit ziyaret etmek
bit biraz
whose kimin
received kabul edilmiş
garden bahçe
please Lütfen
strange garip
caught yakalanmış
fell düşmüş
team takım
God Tanrı
captain Kaptan
direct doğrudan
ring yüzük
serve sert
child çocuk
desert çöl
increase arttırmak
history tarih
cost maliyet
maybe Belki
business işletme
separate ayırmak
break kırmak
uncle amca
hunting Avcılık
flow akış
lady bayan
students öğrenciler
human insan
art sanat
feeling his
supply tedarik
corner köşe
electric elektrik
insects haşarat
crops mahsuller
tone ton
hit vurmak
sand kum
doctor doktor
provide sağlamak
thus Böylece
won't alışkanlık
cook aşçı
bones kemikler
tail kuyruk
board pano
modern modern
compound birleştirmek
wasn't değildi
fit yerleştirmek
addition ek
belong ait olmak
safe güvenli
soldiers askerler
guess tahmin etmek
silent sessiz
trade ticaret
rather yerine
compare karşılaştırmak
crowd kalabalık
poem şiir
enjoy Eğlence
elements elementler
indicate belirtmek
except hariç
expect beklemek
flat düz
interesting ilginç
sense algı
string sicim
blow üflemek
famous ünlü
value değer
wings kanatlar
movement hareket
pole kutup
exciting heyecan verici
branches şubeler
thick kalın
blood kan
lie yalan
spot leke
bell zil
fun eğlence
loud yüksek sesle
consider dikkate almak
suggested önerildi
thin ince
position konum
entered girdi
fruit meyve
tied bağlı
rich zengin
dollars dolar
send Göndermek
sight görünüş
chief şef
Japanese Japonca
stream aktarım
planets gezegenler
rhythm ritim
science bilim
major ana
observe gözlemlemek
tube tüp
necessary gerekli
weight ağırlık
meat et
lifted kaldırdı
process işlem
army ordu
hat şapka
property mülk
particular özel
swim yüzmek
terms şartlar
current akım
park park
sell satmak
shoulder omuz
industry endüstri
wash yıkamak
block engellemek
spread yaymak
cattle sığırlar
wife
sharp keskin
company şirket
radio radyo
we'll Peki
action aksiyon
capital başkent
factories fabrikalar
settled yerleşik
yellow sarı
isn't değil
southern güney
truck kamyon
fair adil
printed baskılı
wouldn't yapmazdım
ahead ilerde
chance şans
born doğmak
level seviye
triangle üçgen
molecules moleküller
France Fransa
repeated tekrarlandı
column kolon
western batılı
church kilise
sister kız kardeş
oxygen oksijen
plural çoğul
various çeşitli
agreed kabul
opposite zıt
wrong yanlış
chart çizelge
prepared tedarikli
pretty tatlı
solution çözüm
fresh taze
shop mağaza
especially özellikle
shoes ayakkabı
actually Aslında
nose burun
afraid korkmuş
dead ölü
sugar şeker
adjective sıfat
fig incir
office ofis
huge büyük
gun silah
similar benzer
death ölüm
score Gol
forward ileri
stretched gergin
experience deneyim
rose gül
allow izin vermek
fear korku
workers işçiler
Washington Washington
Greek Yunan
women kadınlar
bought satın alınmış
led neden olmuş
march mart
northern kuzey
create yaratmak
difficult zor
match kibrit
win kazanç
doesn't değil
steel çelik
total Toplam
deal anlaşmak
determine belirlemek
evening akşam
nor ne de
rope halat
cotton pamuk
apple elma
details detaylar
entire bütün
corn Mısır
substances maddeler
smell koku
tools aletler
conditions koşullar
cows inekler
track izlemek
arrived ulaşmış
located bulunan
sir Sayın
seat koltuk
division bölüm
effect etki
underline altını çizmek
view görüş
sad üzgün
ugly çirkin
boring sıkıcı
busy Meşgul
late geç
worse daha kötüsü
several birçok
none hiçbiri
against aykırı
rarely nadiren
neither hiç biri
tomorrow Yarın
yesterday Dün
afternoon öğleden sonra
month ay
Sunday Pazar
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
Saturday Cumartesi
autumn sonbahar
north kuzey
south güney
hungry
thirsty susuz
wet ıslak
dangerous tehlikeli
friend arkadaş
parent ebeveyn
daughter kız çocuğu
husband koca
kitchen mutfak
bathroom banyo
bedroom yatak odası
living room oturma odası
town şehir
student öğrenci
pen dolma kalem
breakfast kahvaltı
lunch öğle yemeği
dinner akşam yemeği
meal yemek
banana muz
orange turuncu
lemon limon
vegetable sebze
potato patates
tomato domates
onion soğan
salad salata
beef biftek
pork domuz eti
chicken tavuk
bread ekmek
butter tereyağı
cheese peynir
egg Yumurta
rice pirinç
pasta makarna
soup çorba
cake kek
coffee Kahve
tea çay
juice Meyve suyu
salt tuz
pepper biber
drink içmek
bake pişmek
taste tatmak
suit uygun olmak
shirt gömlek
skirt etek
pants pantolon
coat kaban
bag çanta
gray gri
pink pembe

Başka diller öğrenin