🇫🇮

Fince dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

Fince dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

Fince Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda Fince kelime yoktur. Bunlar, Fince dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, Fince dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, Fince ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve Fince.

Daha ileri analizler, Fince dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 Fince kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek Fince kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve Fince dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel Fince dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (Fince)

minä BEN
hän O
hän o
se BT
me Biz
ne Onlar
minä Ben
sinä Sen
häntä o
meille biz
niitä onlara
minun Benim
sinun senin
hänen o
sen onun
meidän bizim
heidän onların
Kaivos bana ait
sinun senin
hänen onun
hänen onunki
meidän bizim
heidän onların
Tämä Bu
kaikki Tümü
ensimmäinen Birinci
toinen ikinci
kolmas üçüncü
Seuraava Sonraki
kestää son
yksi bir
kaksi iki
kolme üç
neljä dört
viisi beş
kuusi altı
seitsemän Yedi
kahdeksan sekiz
yhdeksän dokuz
kymmenen on
uudelleen Tekrar
aina Her zaman
ei koskaan Asla
toinen bir diğer
muu diğer
sama Aynı
eri farklı
paljon çok fazla
ja Ve
to ile
sisään içinde
On dır-dir
että O
oli öyleydi
varten için
päällä Açık
ovat öyle
kuten gibi
kanssa ile
klo en
olla olmak
omistaa sahip olmak
alkaen itibaren
tai veya
oli vardı
kirjoittaja ile
sana kelime
mutta Ancak
ei Olumsuz
mitä Ne
olivat vardı
kun Ne zaman
voi olabilmek
sanoi söz konusu
siellä Orası
käyttää kullanmak
nolla sıfır
jokainen her biri
joka Hangi
tehdä Yapmak
Miten Nasıl
jos eğer
tahtoa irade
ylös yukarı
noin hakkında
ulos dışarı
monet birçok
sitten Daha sonra
nämä bunlar
niin Bu yüzden
jonkin verran bazı
olisi istemek
tehdä yapmak
Kuten beğenmek
sisään içine
aika zaman
on sahip olmak
Katso Bakmak
lisää Daha
kirjoittaa yazmak
mennä Gitmek
katso Görmek
määrä sayı
ei HAYIR
tapa yol
voisi abilir
ihmiset insanlar
kuin hariç
vettä su
ollut olmuştur
puhelu Arama
WHO DSÖ
öljy yağ
nyt Şimdi
löytö bulmak
pitkä uzun
alas aşağı
päivä gün
teki yaptı
saada elde etmek
tule Gelmek
tehty yapılmış
saattaa mayıs
osa parça
yli üzerinde
sanoa söylemek
aseta ayarlamak
Uusi yeni
loistava Harika
laittaa koymak
ääni ses
missä Neresi
loppu son
ota almak
auta yardım
tekee yapmak
vain sadece
kautta başından sonuna kadar
vähän biraz
paljon fazla
hyvin Peki
tehdä työtä
ennen önce
suuri büyük
tietää Bilmek
linja astar
on pakko mutlak
paikka yer
oikein Sağ
iso büyük
vuosi yıl
liian fazla
jopa eşit
elää canlı
tarkoittaa Anlam
sellaisia çok
vanha eskimiş
koska Çünkü
takaisin geri
minkä tahansa herhangi
vuoro dönüş
antaa vermek
tässä Burada
suurin osa en
kertoa söylemek
miksi Neden
erittäin çok
poika erkek çocuk
kysyä sormak
jälkeen sonrasında
seuraa takip etmek
meni gitmiş
asia şey
tuli gelmek
miehet erkekler
haluta istek
lukea Okumak
vain Sadece
näytä göstermek
tarve ihtiyaç
nimi isim
myös Ayrıca
maa kara
hyvä iyi
noin etrafında
tuomita cümle
muodossa biçim
Koti Ev
mies Adam
ajatella düşünmek
pieni küçük
liikkua taşınmak
yrittää denemek
kiltti tür
käsi el
kuva resim
muuttaa değiştirmek
vinossa kapalı
pelata oynamak
loitsu hecelemek
ilmaa hava
pois uzak
eläin hayvan
talo ev
kohta nokta
sivu sayfa
kirje mektup
äiti anne
vastaus cevap
löytyi kurmak
opiskella çalışmak
edelleen Hala
oppia öğrenmek
pitäisi meli
Amerikka Amerika
maailman- dünya
korkea yüksek
joka Her
yksitoista on bir
kaksitoista on iki
kolmetoista on üç
neljätoista on dört
viisitoista on beş
kuusitoista on altı
seitsemäntoista on yedi
kahdeksantoista on sekiz
yhdeksäntoista on dokuz
kaksikymmentä yirmi
lähellä yakın
lisätä eklemek
ruokaa yiyecek
välillä arasında
oma sahip olmak
alla altında
maa ülke
tehdas bitki
koulu okul
isä baba
pitää kale
puu ağaç
alkaa başlangıç
kaupunki şehir
maata toprak
silmä göz
valoa ışık
ajatteli düşünce
pää KAFA
alla altında
tarina hikaye
näin testere
tärkeä önemli
vasemmalle sol
siihen asti kun değin
älä yapma
lapset çocuklar
muutama bir kaç
puolella taraf
sillä aikaa sırasında
jalat ayak
pitkin birlikte
auto araba
saattaa belki
mailia mil
kiinni kapalı
gece
jotain bir şey
kävellä yürümek
näyttävät gözükmek
valkoinen beyaz
meri deniz
kovaa zor
alkoi başlamak
avata açık
kasvaa büyümek
esimerkki örnek
otti alınmış
alkaa başlamak
joki nehir
elämää hayat
kantaa taşımak
nuo onlar
osavaltio durum
molemmat ikisi birden
kerran bir kere
paperi kağıt
kirja kitap
yhdessä birlikte
kuulla duymak
sain var
lopettaa durmak
ryhmä grup
ilman olmadan
usein sıklıkla
juosta koşmak
myöhemmin Daha sonra
neiti kayıp
idea fikir
tarpeeksi yeterli
syödä yemek yemek
kasvot yüz
katsella kol saati
kaukana uzak
intialainen Hintli
Todella Gerçekten
melkein neredeyse
antaa izin vermek
edellä üstünde
tyttö kız
joskus Bazen
vuori dağ
leikata kesmek
nuori genç
puhua konuşmak
pian yakında
lista liste
laulu şarkı
oleminen yapı
lähteä ayrılmak
perhe aile
sen onun
kehon vücut
musiikkia müzik
väri renk
seisomaan durmak
aurinko güneş
kysymys soru
kalastaa balık
alueella alan
merkki işaret
koira köpek
hevonen atış
lintuja kuşlar
ongelma sorun
saattaa loppuun tamamlamak
huone oda
tiesi biliyordum
siitä asti kun o zamandan beri
koskaan durmadan
pala parça
kertonut söylenmiş
yleensä genellikle
ei yapmadı
ystävät Arkadaşlar
helppo kolay
kuullut duyulmuş
Tilaus emir
punainen kırmızı
ovi kapı
varma Elbette
tulla haline gelmek
alkuun tepe
alus gemi
poikki karşısında
tänään Bugün
aikana sırasında
lyhyt kısa
paremmin daha iyi
parhaat en iyi
kuitenkin Yine de
matala Düşük
tuntia saat
musta siyah
Tuotteet ürünler
tapahtui olmuş
koko tüm
mitata ölçüm
muistaa Unutma
aikaisin erken
aallot dalgalar
saavuttanut ulaşmış
tehty Tamamlandı
Englanti İngilizce
tie yol
pysäyttää dur
lentää uçmak
antoi verilmiş
laatikko kutu
vihdoinkin Sonunda
odota Beklemek
oikea doğru
vai niin ah
nopeasti hızlıca
henkilö kişi
tuli oldu
esitetty gösterilen
pöytäkirja dakika
vahva güçlü
verbi fiil
tähdet yıldızlar
edessä ön
tuntea hissetmek
tosiasia hakikat
tuumaa inç
katu sokak
päättänyt karar verilmiş
sisältää içermek
tietenkin kurs
pinta yüzey
tuottaa üretmek
rakennus bina
valtameri okyanus
luokkaa sınıf
Huomautus Not
ei mitään Hiçbir şey
levätä dinlenmek
huolellisesti dikkatlice
tiedemiehet Bilim insanları
sisällä içeri
pyörät tekerlekler
pysyä kalmak
vihreä yeşil
tiedossa bilinen
saari ada
viikko hafta
Vähemmän az
kone makine
pohja temel
sitten evvel
seisoi durmak
kone uçak
järjestelmä sistem
takana arka
juoksi koştu
pyöristää yuvarlak
vene bot
peli oyun
pakottaa güç
toi getirilmiş
ymmärtää anlamak
lämmin ılık
yleinen yaygın
tuoda getirmek
selittää açıklamak
kuiva kuru
vaikka Yine de
Kieli dil
muoto şekil
syvä derin
tuhansia binlerce
Joo Evet
asia selvä temizlemek
yhtälö denklem
vielä henüz
hallitus devlet
täytetty dolu
lämpöä sıcaklık
koko tam dolu
kuuma sıcak
tarkistaa kontrol etmek
esine nesne
olen ben
sääntö kural
joukossa arasında
substantiivi isim
tehoa güç
ei voi yapamamak
pystyy hünerli
koko boyut
tumma karanlık
pallo top
materiaalia malzeme
erityistä özel
raskas ağır
hieno iyi
pari çift
ympyrä daire
sisältää katmak
rakennettu inşa edilmiş
ei voi yapamamak
asia konu
neliö kare
tavuja heceler
kenties belki
laskuttaa fatura
tunsi olonsa keçe
yhtäkkiä Birden
testata Ölçek
suunta yön
keskusta merkez
maanviljelijät çiftçiler
valmis hazır
mitä tahansa herhangi bir şey
jaettu bölünmüş
yleistä genel
energiaa enerji
aihe ders
Euroopassa Avrupa
kuu ay
alueella bölge
palata geri dönmek
uskoa inanmak
tanssi dans
jäsenet üyeler
poimittu seçilmiş
yksinkertainen basit
soluja hücreler
maali boyamak
mieleen akıl
rakkaus Aşk
syy neden
sade yağmur
Harjoittele egzersiz yapmak
munat yumurtalar
kouluttaa tren
sininen mavi
toive dilek
pudota düşürmek
kehitetty gelişmiş
ikkuna pencere
ero fark
etäisyys mesafe
sydän kalp
istua oturmak
summa toplam
kesä yaz
seinään duvar
metsä orman
todennäköisesti muhtemelen
jalat bacaklar
istui doygunluk
pää ana
talvi kış
leveä geniş
kirjoitettu yazılı
pituus uzunluk
syy sebep
pidetty tutulmuş
kiinnostuksen kohde faiz
aseita silâh
veli Erkek kardeş
rotu ırk
esittää Sunmak
kaunis Güzel
tallentaa mağaza
Job
reuna kenar
mennyt geçmiş
merkki imza
ennätys kayıt
valmis bitti
löydetty keşfetti
villi vahşi
onnellinen mutlu
vieressä yanında
mennyt gitmiş
taivas gökyüzü
lasi bardak
miljoonaa milyon
länteen batı
antaa sermek
sää hava durumu
juuri kök
soittimia aletleri
tavata tanışmak
kuukaudet aylar
kohta paragraf
kasvatettu kabarık
edustaa temsil etmek
pehmeä yumuşak
onko ikisinden biri
vaatteet kıyafetler
kukat Çiçekler
tulee acak
opettaja Öğretmen
pidetään tutulmuş
kuvata betimlemek
ajaa sürmek
ylittää geçmek
puhua konuşmak
ratkaista çözmek
näkyviin belli olmak
metalli metal
poika oğul
jompikumpi herhangi biri
jäätä buz
nukkua uyumak
kylä köy
tekijät faktörler
tulos sonuç
hyppäsi atladı
lumi kar
ratsastaa sürmek
hoito bakım
lattia zemin
kukkula tepe
työnnettiin itti
vauva Bebek
ostaa satın almak
vuosisadalla yüzyıl
ulkopuolella dıştan
kaikki her şey
pitkä uzun
jo çoktan
sen sijaan yerine
lause ifade etmek
maaperää toprak
sänky yatak
kopio kopyala
vapaa özgür
toivoa umut
kevät bahar
tapaus dava
nauroi güldü
kansakunta ulus
melko epeyce
tyyppi tip
itse kendileri
lämpötila sıcaklık
kirkas parlak
johtaa yol göstermek
kaikille herkes
menetelmä yöntem
osio bölüm
järvi göl
konsonantti ünsüz
sisällä içinde
sanakirja sözlük
hiukset saç
ikä yaş
määrä miktar
mittakaavassa ölçek
puntaa pound
siitä huolimatta rağmen
per başına
rikki kırık
hetki an
pikkuruinen minik
mahdollista olası
kulta altın
maito süt
hiljainen sessizlik
luonnollinen doğal
paljon pay
kivi taş
toimia davranmak
rakentaa inşa etmek
keskellä orta
nopeus hız
Kreivi saymak
kissa kedi
joku birisi
purjehtia denize açılmak
rullattu haddelenmiş
karhu ayı
ihme merak etmek
hymyili gülümsedi
kulma açı
murto-osa kesir
Afrikka Afrika
tapettu öldürüldü
melodia melodi
pohja alt
matka seyahat
reikä delik
huono fakir
Katsotaanpa Haydi
taistella kavga
yllätys sürpriz
Ranskan kieli Fransızca
kuoli ölü
lyödä vurmak
tarkalleen Kesinlikle
jäädä jäljelle geriye kalmak
pukeutua elbise
rauta ütü
ei voinut yapamadım
sormet parmaklar
rivi sıra
vähiten en az
ottaa kiinni yakalamak
kiipesi tırmandı
kirjoitti yazdı
huusi bağırdı
jatkui devam etti
itse kendisi
muu başka
tasangoilla ovalar
kaasua gaz
Englanti İngiltere
palaa yanan
design tasarım
liittyi katıldı
jalka ayak
laki kanun
korvat kulaklar
ruoho çimen
sinä olet sen
kasvoi büyüdü
iho deri
laaksoon vadi
senttiä sent
avain anahtar
presidentti başkan
ruskea kahverengi
ongelmia bela
viileä Serin
pilvi bulut
menetetty kayıp
lähetetty gönderilmiş
symboleja semboller
pitää päällä giymek
huono kötü
Tallentaa kaydetmek
koe deney
moottori motor
yksin yalnız
piirustus çizim
itään doğu
maksaa ödemek
yksittäinen Bekar
kosketus dokunmak
tiedot bilgi
ilmaista ifade etmek
suuhun ağız
piha bahçe
yhtä suuri eşit
desimaali ondalık
sinä itse kendin
ohjata kontrol
harjoitella pratik
raportti rapor
suoraan dümdüz
nousta yükselmek
lausunto ifade
keppi sopa
juhla Parti
siemenet tohumlar
olettaa sanmak
nainen kadın
rannikko sahil
pankki banka
ajanjaksoa dönem
lanka tel
valita seçmek
puhdas temiz
vierailla ziyaret etmek
bitti biraz
jonka kimin
otettu vastaan kabul edilmiş
puutarha bahçe
ole kiltti Lütfen
outo garip
sai kiinni yakalanmış
putosi düşmüş
tiimi takım
Jumala Tanrı
kapteeni Kaptan
suoraan doğrudan
rengas yüzük
palvella sert
lapsi çocuk
aavikko çöl
lisääntyä arttırmak
historia tarih
kustannus maliyet
voi olla Belki
liiketoimintaa işletme
erillinen ayırmak
tauko kırmak
setä amca
metsästys Avcılık
virtaus akış
nainen bayan
opiskelijat öğrenciler
ihmisen insan
taide sanat
tunne his
toimittaa tedarik
kulma köşe
sähköinen elektrik
ötökät haşarat
viljelykasveja mahsuller
sävy ton
osuma vurmak
hiekka kum
lääkäri doktor
tarjota sağlamak
täten Böylece
tapa alışkanlık
kokki aşçı
luut kemikler
häntää kuyruk
hallitus pano
moderni modern
yhdiste birleştirmek
ei ollut değildi
sovi yerleştirmek
lisäys ek
kuulua ait olmak
turvallinen güvenli
sotilaita askerler
arvaus tahmin etmek
hiljainen sessiz
käydä kauppaa ticaret
pikemminkin yerine
vertailla karşılaştırmak
väkijoukko kalabalık
runo şiir
nauttia Eğlence
elementtejä elementler
osoittaa belirtmek
paitsi hariç
odottaa beklemek
tasainen düz
mielenkiintoista ilginç
järkeä algı
merkkijono sicim
isku üflemek
kuuluisa ünlü
arvo değer
siivet kanatlar
liikettä hareket
napa kutup
jännittävä heyecan verici
oksat şubeler
paksu kalın
verta kan
valehdella yalan
paikalla leke
kello zil
hauskaa eğlence
kovaääninen yüksek sesle
harkita dikkate almak
ehdotti önerildi
ohut ince
asema konum
astui sisään girdi
hedelmää meyve
sidottu bağlı
rikas zengin
dollaria dolar
lähettää Göndermek
näky görünüş
päällikkö şef
japanilainen Japonca
virta aktarım
planeetat gezegenler
rytmi ritim
tiede bilim
suuri ana
tarkkailla gözlemlemek
putki tüp
tarpeellista gerekli
paino ağırlık
liha et
nostettu kaldırdı
käsitellä asiaa işlem
armeija ordu
hattu şapka
omaisuutta mülk
tietty özel
uida yüzmek
ehdot şartlar
nykyinen akım
pysäköidä park
myydä satmak
olkapää omuz
ala endüstri
pestä yıkamak
lohko engellemek
levitän yaymak
karjaa sığırlar
vaimo
terävä keskin
yhtiö şirket
radio radyo
hyvin Peki
toiminta aksiyon
iso alkukirjain başkent
tehtaita fabrikalar
ratkaistu yerleşik
keltainen sarı
ei ole değil
eteläinen güney
kuorma-auto kamyon
reilua adil
painettu baskılı
ei tekisi yapmazdım
eteenpäin ilerde
mahdollisuus şans
syntynyt doğmak
taso seviye
kolmio üçgen
molekyylejä moleküller
Ranska Fransa
toistettu tekrarlandı
sarakkeessa kolon
Läntinen batılı
kirkko kilise
sisko kız kardeş
happi oksijen
monikko çoğul
eri çeşitli
sovittu kabul
vastapäätä zıt
väärä yanlış
kartoittaa çizelge
valmis tedarikli
nätti tatlı
ratkaisu çözüm
tuoretta taze
myymälä mağaza
erityisesti özellikle
kenkiä ayakkabı
itse asiassa Aslında
nenä burun
peloissaan korkmuş
kuollut ölü
sokeria şeker
adjektiivi sıfat
kuva incir
toimisto ofis
valtava büyük
ase silah
samanlainen benzer
kuolema ölüm
pisteet Gol
eteenpäin ileri
venytetty gergin
kokea deneyim
ruusu gül
sallia izin vermek
pelko korku
työntekijöitä işçiler
Washington Washington
kreikkalainen Yunan
naiset kadınlar
ostanut satın alınmış
johti neden olmuş
maaliskuuta mart
pohjoinen kuzey
luoda yaratmak
vaikea zor
ottelu kibrit
voittaa kazanç
ei değil
teräs çelik
kaikki yhteensä Toplam
sopimus anlaşmak
määrittää belirlemek
ilta akşam
ei myöskään ne de
köysi halat
puuvilla pamuk
omena elma
yksityiskohdat detaylar
koko bütün
maissi Mısır
aineet maddeler
haju koku
työkaluja aletler
ehdot koşullar
lehmät inekler
seurata izlemek
saapui ulaşmış
sijaitsee bulunan
arvon herra Sayın
istuin koltuk
jako bölüm
vaikutus etki
korostaa altını çizmek
näkymä görüş
surullinen üzgün
ruma çirkin
tylsä sıkıcı
kiireinen Meşgul
myöhään geç
huonompi daha kötüsü
useita birçok
ei mitään hiçbiri
vastaan aykırı
harvoin nadiren
ei kumpikaan hiç biri
huomenna Yarın
eilen Dün
iltapäivällä öğleden sonra
kuukausi ay
sunnuntai Pazar
maanantai Pazartesi
tiistai Salı
keskiviikko Çarşamba
torstai Perşembe
perjantai Cuma
lauantai Cumartesi
syksy sonbahar
pohjoinen kuzey
etelään güney
nälkäinen
janoinen susuz
märkä ıslak
vaarallinen tehlikeli
ystävä arkadaş
vanhempi ebeveyn
tytär kız çocuğu
aviomies koca
keittiö mutfak
kylpyhuone banyo
makuuhuone yatak odası
olohuone oturma odası
kaupunki şehir
opiskelija öğrenci
kynä dolma kalem
aamiainen kahvaltı
lounas öğle yemeği
päivällinen akşam yemeği
ateria yemek
banaani muz
oranssi turuncu
sitruuna limon
kasvis sebze
peruna patates
tomaatti domates
sipuli soğan
salaatti salata
naudanlihaa biftek
sianlihaa domuz eti
kana tavuk
leipää ekmek
voita tereyağı
juusto peynir
kananmuna Yumurta
riisi pirinç
pasta makarna
keitto çorba
kakku kek
kahvia Kahve
teetä çay
mehu Meyve suyu
suola tuz
pippuri biber
juoda içmek
leipoa pişmek
maku tatmak
-puku uygun olmak
paita gömlek
hame etek
housut pantolon
takki kaban
laukku çanta
harmaa gri
vaaleanpunainen pembe

Başka diller öğrenin