🇫🇷

Fransızca dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

Fransızca dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

Fransızca Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda Fransızca kelime yoktur. Bunlar, Fransızca dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, Fransızca dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, Fransızca ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve Fransızca.

Daha ileri analizler, Fransızca dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 Fransızca kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek Fransızca kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve Fransızca dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel Fransızca dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (Fransızca)

je BEN
il O
elle o
il BT
nous Biz
ils Onlar
moi Ben
toi Sen
lui o
nous biz
eux onlara
mon Benim
ton senin
son o
c'est onun
notre bizim
leur onların
le mien bana ait
le vôtre senin
son onun
la sienne onunki
les notres bizim
les leurs onların
ce Bu
tous Tümü
d'abord Birinci
deuxième ikinci
troisième üçüncü
suivant Sonraki
dernier son
un bir
deux iki
trois üç
quatre dört
cinq beş
six altı
Sept Yedi
huit sekiz
neuf dokuz
dix on
encore Tekrar
toujours Her zaman
jamais Asla
un autre bir diğer
autre diğer
même Aynı
différent farklı
beaucoup çok fazla
et Ve
à ile
dans içinde
est dır-dir
que O
était öyleydi
pour için
sur Açık
sont öyle
comme gibi
avec ile
à en
être olmak
avoir sahip olmak
depuis itibaren
ou veya
avait vardı
par ile
mot kelime
mais Ancak
pas Olumsuz
quoi Ne
étaient vardı
quand Ne zaman
peut olabilmek
dit söz konusu
Orası
utiliser kullanmak
zéro sıfır
chaque her biri
lequel Hangi
faire Yapmak
comment Nasıl
si eğer
volonté irade
en haut yukarı
à propos hakkında
dehors dışarı
beaucoup birçok
alors Daha sonra
ces bunlar
donc Bu yüzden
quelques bazı
serait istemek
faire yapmak
comme beğenmek
dans içine
temps zaman
a sahip olmak
regarder Bakmak
plus Daha
écrire yazmak
aller Gitmek
voir Görmek
nombre sayı
Non HAYIR
chemin yol
pourrait abilir
personnes insanlar
que hariç
eau su
a été olmuştur
appel Arama
OMS DSÖ
huile yağ
maintenant Şimdi
trouver bulmak
long uzun
vers le bas aşağı
jour gün
a fait yaptı
obtenir elde etmek
viens Gelmek
fait yapılmış
peut mayıs
partie parça
sur üzerinde
dire söylemek
ensemble ayarlamak
nouveau yeni
super Harika
mettre koymak
son ses
Neresi
fin son
prendre almak
aide yardım
fait yapmak
seulement sadece
à travers başından sonuna kadar
petit biraz
beaucoup fazla
Bien Peki
travail
avant önce
grand büyük
savoir Bilmek
doubler astar
doit mutlak
lieu yer
droite Sağ
grand büyük
année yıl
aussi fazla
même eşit
en direct canlı
signifier Anlam
tel çok
vieux eskimiş
parce que Çünkü
dos geri
n'importe lequel herhangi
tourner dönüş
donner vermek
ici Burada
la plupart en
dire söylemek
pourquoi Neden
très çok
garçon erkek çocuk
demander sormak
après sonrasında
suivre takip etmek
est allé gitmiş
chose şey
est venu gelmek
Hommes erkekler
vouloir istek
lire Okumak
juste Sadece
montrer göstermek
besoin ihtiyaç
nom isim
aussi Ayrıca
atterrir kara
bien iyi
autour etrafında
phrase cümle
formulaire biçim
maison Ev
homme Adam
pense düşünmek
petit küçük
se déplacer taşınmak
essayer denemek
gentil tür
main el
image resim
changement değiştirmek
désactivé kapalı
jouer oynamak
épeler hecelemek
air hava
loin uzak
animal hayvan
maison ev
indiquer nokta
page sayfa
lettre mektup
mère anne
répondre cevap
trouvé kurmak
étude çalışmak
toujours Hala
apprendre öğrenmek
devrait meli
Amérique Amerika
monde dünya
haut yüksek
chaque Her
onze on bir
douze on iki
treize on üç
quatorze on dört
quinze on beş
seize on altı
dix-sept on yedi
dix-huit on sekiz
dix-neuf on dokuz
vingt yirmi
près yakın
ajouter eklemek
nourriture yiyecek
entre arasında
propre sahip olmak
ci-dessous altında
pays ülke
usine bitki
école okul
père baba
garder kale
arbre ağaç
commencer başlangıç
ville şehir
Terre toprak
œil göz
lumière ışık
pensée düşünce
tête KAFA
sous altında
histoire hikaye
scie testere
important önemli
gauche sol
jusqu'à değin
ne le faites pas yapma
enfants çocuklar
peu bir kaç
côté taraf
alors que sırasında
pieds ayak
le long de birlikte
voiture araba
pourrait belki
mile mil
fermer kapalı
nuit gece
quelque chose bir şey
marcher yürümek
sembler gözükmek
blanc beyaz
mer deniz
dur zor
a commencé başlamak
ouvrir açık
grandir büyümek
exemple örnek
a pris alınmış
commencer başlamak
rivière nehir
vie hayat
porter taşımak
ceux onlar
État durum
les deux ikisi birden
une fois bir kere
papier kağıt
livre kitap
ensemble birlikte
entendre duymak
a obtenu var
arrêt durmak
groupe grup
sans olmadan
souvent sıklıkla
courir koşmak
plus tard Daha sonra
manquer kayıp
idée fikir
assez yeterli
manger yemek yemek
affronter yüz
montre kol saati
loin uzak
Indien Hintli
vraiment Gerçekten
presque neredeyse
laisser izin vermek
au-dessus de üstünde
fille kız
parfois Bazen
montagne dağ
couper kesmek
jeune genç
parler konuşmak
bientôt yakında
liste liste
chanson şarkı
être yapı
partir ayrılmak
famille aile
c'est onun
corps vücut
musique müzik
couleur renk
rester durmak
soleil güneş
question soru
poisson balık
zone alan
marque işaret
chien köpek
cheval atış
des oiseaux kuşlar
problème sorun
complet tamamlamak
chambre oda
savait biliyordum
depuis o zamandan beri
jamais durmadan
morceau parça
dit söylenmiş
généralement genellikle
n'a pas yapmadı
amis Arkadaşlar
facile kolay
entendu duyulmuş
commande emir
rouge kırmızı
porte kapı
bien sûr Elbette
devenir haline gelmek
haut tepe
bateau gemi
à travers karşısında
aujourd'hui Bugün
pendant sırasında
court kısa
mieux daha iyi
meilleur en iyi
cependant Yine de
faible Düşük
heures saat
noir siyah
des produits ürünler
arrivé olmuş
entier tüm
mesure ölçüm
souviens-toi Unutma
tôt erken
vagues dalgalar
atteint ulaşmış
fait Tamamlandı
Anglais İngilizce
route yol
arrêt dur
voler uçmak
a donné verilmiş
boîte kutu
enfin Sonunda
attendez Beklemek
correct doğru
Oh ah
rapidement hızlıca
personne kişi
devenu oldu
montré gösterilen
minutes dakika
fort güçlü
verbe fiil
étoiles yıldızlar
devant ön
sentir hissetmek
fait hakikat
pouces inç
rue sokak
décidé karar verilmiş
contenir içermek
cours kurs
surface yüzey
produire üretmek
bâtiment bina
océan okyanus
classe sınıf
note Not
rien Hiçbir şey
repos dinlenmek
soigneusement dikkatlice
scientifiques Bilim insanları
à l'intérieur içeri
roues tekerlekler
rester kalmak
vert yeşil
connu bilinen
île ada
semaine hafta
moins az
machine makine
base temel
il y a evvel
se trouvait durmak
avion uçak
système sistem
derrière arka
couru koştu
rond yuvarlak
bateau bot
jeu oyun
forcer güç
apporté getirilmiş
comprendre anlamak
chaud ılık
commun yaygın
apporter getirmek
expliquer açıklamak
sec kuru
cependant Yine de
langue dil
forme şekil
profond derin
milliers binlerce
Oui Evet
clair temizlemek
équation denklem
encore henüz
gouvernement devlet
rempli dolu
chaleur sıcaklık
complet tam dolu
chaud sıcak
vérifier kontrol etmek
objet nesne
suis ben
règle kural
parmi arasında
nom isim
pouvoir güç
ne peut pas yapamamak
capable hünerli
taille boyut
sombre karanlık
balle top
matériel malzeme
spécial özel
lourd ağır
bien iyi
paire çift
cercle daire
inclure katmak
construit inşa edilmiş
ne peut pas yapamamak
matière konu
carré kare
syllabes heceler
peut-être belki
facture fatura
feutre keçe
soudainement Birden
test Ölçek
direction yön
centre merkez
Les agriculteurs çiftçiler
prêt hazır
rien herhangi bir şey
divisé bölünmüş
général genel
énergie enerji
sujet ders
L'Europe  Avrupa
lune ay
région bölge
retour geri dönmek
croire inanmak
danse dans
membres üyeler
choisi seçilmiş
simple basit
cellules hücreler
peinture boyamak
esprit akıl
amour Aşk
cause neden
pluie yağmur
exercice egzersiz yapmak
œufs yumurtalar
former tren
bleu mavi
souhait dilek
baisse düşürmek
développé gelişmiş
fenêtre pencere
différence fark
distance mesafe
cœur kalp
s'asseoir oturmak
somme toplam
été yaz
mur duvar
forêt orman
probablement muhtemelen
jambes bacaklar
assis doygunluk
principal ana
hiver kış
large geniş
écrit yazılı
longueur uzunluk
raison sebep
gardé tutulmuş
intérêt faiz
bras silâh
frère Erkek kardeş
course ırk
présent Sunmak
beau Güzel
magasin mağaza
emploi
bord kenar
passé geçmiş
signe imza
enregistrer kayıt
fini bitti
découvert keşfetti
sauvage vahşi
heureux mutlu
à côté de yanında
disparu gitmiş
ciel gökyüzü
verre bardak
million milyon
Ouest batı
poser sermek
météo hava durumu
racine kök
instruments aletleri
rencontrer tanışmak
mois aylar
paragraphe paragraf
soulevé kabarık
représenter temsil etmek
doux yumuşak
si ikisinden biri
vêtements kıyafetler
fleurs Çiçekler
devoir acak
professeur Öğretmen
détenu tutulmuş
décrire betimlemek
conduire sürmek
croix geçmek
parler konuşmak
résoudre çözmek
apparaître belli olmak
métal metal
fils oğul
soit herhangi biri
glace buz
dormir uyumak
village köy
facteurs faktörler
résultat sonuç
sauté atladı
neige kar
monter sürmek
se soucier bakım
sol zemin
colline tepe
poussé itti
bébé Bebek
acheter satın almak
siècle yüzyıl
dehors dıştan
tout her şey
grand uzun
déjà çoktan
plutôt yerine
phrase ifade etmek
sol toprak
lit yatak
copie kopyala
gratuit özgür
espoir umut
printemps bahar
cas dava
ri güldü
nation ulus
assez epeyce
taper tip
eux-mêmes kendileri
température sıcaklık
brillant parlak
plomb yol göstermek
tout le monde herkes
méthode yöntem
section bölüm
lac göl
consonne ünsüz
dans içinde
dictionnaire sözlük
cheveux saç
âge yaş
montant miktar
échelle ölçek
livres sterling pound
bien que rağmen
par başına
cassé kırık
moment an
minuscule minik
possible olası
or altın
lait süt
calme sessizlik
naturel doğal
parcelle pay
pierre taş
acte davranmak
construire inşa etmek
milieu orta
vitesse hız
compter saymak
chat kedi
quelqu'un birisi
naviguer denize açılmak
roulé haddelenmiş
ours ayı
merveille merak etmek
sourit gülümsedi
angle açı
fraction kesir
Afrique Afrika
tué öldürüldü
mélodie melodi
bas alt
voyage seyahat
trou delik
pauvre fakir
allons Haydi
lutte kavga
surprendre sürpriz
Français Fransızca
décédé ölü
battre vurmak
exactement Kesinlikle
rester geriye kalmak
robe elbise
fer ütü
je ne pouvais pas yapamadım
des doigts parmaklar
rangée sıra
moins en az
attraper yakalamak
grimpé tırmandı
a écrit yazdı
a crié bağırdı
a continué devam etti
lui-même kendisi
autre başka
plaines ovalar
gaz gaz
Angleterre İngiltere
brûlant yanan
conception tasarım
rejoint katıldı
pied ayak
loi kanun
oreilles kulaklar
herbe çimen
tu es sen
grandi büyüdü
peau deri
vallée vadi
centimes sent
clé anahtar
président başkan
brun kahverengi
inquiéter bela
cool Serin
nuage bulut
perdu kayıp
envoyé gönderilmiş
symboles semboller
porter giymek
mauvais kötü
sauvegarder kaydetmek
expérience deney
moteur motor
seul yalnız
dessin çizim
est doğu
payer ödemek
célibataire Bekar
touche dokunmak
information bilgi
exprimer ifade etmek
bouche ağız
cour bahçe
égal eşit
décimal ondalık
toi-même kendin
contrôle kontrol
pratique pratik
rapport rapor
droit dümdüz
augmenter yükselmek
déclaration ifade
bâton sopa
faire la fête Parti
graines tohumlar
supposer sanmak
femme kadın
côte sahil
banque banka
période dönem
fil tel
choisir seçmek
faire le ménage temiz
visite ziyaret etmek
peu biraz
dont kimin
reçu kabul edilmiş
jardin bahçe
s'il te plaît Lütfen
étrange garip
attrapé yakalanmış
est tombé düşmüş
équipe takım
Dieu Tanrı
capitaine Kaptan
direct doğrudan
anneau yüzük
servir sert
enfant çocuk
désert çöl
augmenter arttırmak
histoire tarih
coût maliyet
peut être Belki
entreprise işletme
séparé ayırmak
casser kırmak
oncle amca
chasse Avcılık
couler akış
dame bayan
étudiants öğrenciler
humain insan
art sanat
sentiment his
fournir tedarik
coin köşe
électrique elektrik
insectes haşarat
cultures mahsuller
Ton ton
frapper vurmak
sable kum
médecin doktor
fournir sağlamak
ainsi Böylece
ne le fera pas alışkanlık
cuisiner aşçı
os kemikler
queue kuyruk
conseil pano
moderne modern
composé birleştirmek
n'était pas değildi
ajuster yerleştirmek
ajout ek
appartenir ait olmak
sûr güvenli
soldats askerler
deviner tahmin etmek
silencieux sessiz
commerce ticaret
plutôt yerine
comparer karşılaştırmak
foule kalabalık
poème şiir
apprécier Eğlence
éléments elementler
indiquer belirtmek
sauf hariç
attendre beklemek
plat düz
intéressant ilginç
sens algı
chaîne sicim
souffler üflemek
célèbre ünlü
valeur değer
ailes kanatlar
mouvement hareket
pôle kutup
passionnant heyecan verici
branches şubeler
épais kalın
sang kan
mensonge yalan
place leke
cloche zil
amusant eğlence
fort yüksek sesle
considérer dikkate almak
suggéré önerildi
mince ince
position konum
entré girdi
fruit meyve
lié bağlı
riche zengin
dollars dolar
envoyer Göndermek
vue görünüş
chef şef
Japonais Japonca
flux aktarım
planètes gezegenler
rythme ritim
science bilim
majeur ana
observer gözlemlemek
tube tüp
nécessaire gerekli
poids ağırlık
viande et
levé kaldırdı
processus işlem
armée ordu
chapeau şapka
propriété mülk
particulier özel
nager yüzmek
termes şartlar
actuel akım
parc park
vendre satmak
épaule omuz
industrie endüstri
laver yıkamak
bloc engellemek
propagé yaymak
bétail sığırlar
épouse
pointu keskin
entreprise şirket
radio radyo
Bien Peki
action aksiyon
capital başkent
des usines fabrikalar
réglé yerleşik
jaune sarı
n'est-ce pas değil
du sud güney
camion kamyon
équitable adil
imprimé baskılı
ne le ferais-je pas yapmazdım
devant ilerde
chance şans
doğmak
niveau seviye
Triangle üçgen
molécules moleküller
France Fransa
répété tekrarlandı
colonne kolon
occidental batılı
église kilise
sœur kız kardeş
oxygène oksijen
pluriel çoğul
divers çeşitli
convenu kabul
opposé zıt
faux yanlış
graphique çizelge
préparé tedarikli
joli tatlı
solution çözüm
frais taze
boutique mağaza
en particulier özellikle
chaussures ayakkabı
en fait Aslında
nez burun
effrayé korkmuş
mort ölü
sucre şeker
adjectif sıfat
figue incir
bureau ofis
énorme büyük
pistolet silah
similaire benzer
la mort ölüm
score Gol
avant ileri
étiré gergin
expérience deneyim
rose gül
permettre izin vermek
peur korku
ouvriers işçiler
Washington Washington
grec Yunan
femmes kadınlar
acheté satın alınmış
dirigé neden olmuş
mars mart
nord kuzey
créer yaratmak
difficile zor
correspondre kibrit
gagner kazanç
n'a pas değil
acier çelik
total Toplam
accord anlaşmak
déterminer belirlemek
soirée akşam
ni ne de
corde halat
coton pamuk
pomme elma
détails detaylar
entier bütün
maïs Mısır
substances maddeler
odeur koku
outils aletler
conditions koşullar
vaches inekler
piste izlemek
arrivé ulaşmış
situé bulunan
Monsieur Sayın
siège koltuk
division bölüm
effet etki
souligner altını çizmek
voir görüş
triste üzgün
laid çirkin
ennuyeux sıkıcı
occupé Meşgul
en retard geç
pire daha kötüsü
plusieurs birçok
aucun hiçbiri
contre aykırı
rarement nadiren
ni l'un ni l'autre hiç biri
demain Yarın
hier Dün
après-midi öğleden sonra
mois ay
Dimanche Pazar
Lundi Pazartesi
Mardi Salı
Mercredi Çarşamba
Jeudi Perşembe
Vendredi Cuma
Samedi Cumartesi
automne sonbahar
nord kuzey
sud güney
affamé
soif susuz
mouillé ıslak
dangereux tehlikeli
ami arkadaş
parent ebeveyn
fille kız çocuğu
mari koca
cuisine mutfak
salle de bain banyo
chambre à coucher yatak odası
salon oturma odası
ville şehir
étudiant öğrenci
stylo dolma kalem
petit-déjeuner kahvaltı
déjeuner öğle yemeği
dîner akşam yemeği
repas yemek
banane muz
orange turuncu
citron limon
légume sebze
pomme de terre patates
tomate domates
oignon soğan
salade salata
bœuf biftek
porc domuz eti
poulet tavuk
pain ekmek
beurre tereyağı
fromage peynir
œuf Yumurta
riz pirinç
Pâtes makarna
soupe çorba
gâteau kek
café Kahve
thé çay
jus Meyve suyu
sel tuz
poivre biber
boire içmek
cuire pişmek
goût tatmak
costume uygun olmak
chemise gömlek
jupe etek
pantalon pantolon
manteau kaban
sac çanta
gris gri
rose pembe

Başka diller öğrenin