🇳🇴

Norveç Bokmål'ı dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

Norveç Bokmål'ı dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

Norveç Bokmål'ı Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda Norveç Bokmål'ı kelime yoktur. Bunlar, Norveç Bokmål'ı dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, Norveç Bokmål'ı dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, Norveç Bokmål'ı ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve Norveç Bokmål'ı.

Daha ileri analizler, Norveç Bokmål'ı dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 Norveç Bokmål'ı kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek Norveç Bokmål'ı kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve Norveç Bokmål'ı dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel Norveç Bokmål'ı dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (Norveç Bokmål'ı)

Jeg BEN
han O
hun o
den BT
vi Biz
de Onlar
meg Ben
du Sen
ham o
oss biz
dem onlara
min Benim
din senin
henne o
det er onun
vår bizim
deres onların
min bana ait
din senin
hans onun
hennes onunki
vårt bizim
deres onların
dette Bu
alle Tümü
først Birinci
sekund ikinci
tredje üçüncü
neste Sonraki
siste son
en bir
to iki
tre üç
fire dört
fem beş
seks altı
syv Yedi
åtte sekiz
ni dokuz
ti on
en gang til Tekrar
alltid Her zaman
aldri Asla
en annen bir diğer
annen diğer
samme Aynı
annerledes farklı
mye çok fazla
og Ve
til ile
i içinde
er dır-dir
at O
var öyleydi
til için
Açık
er öyle
som gibi
med ile
en
være olmak
ha sahip olmak
fra itibaren
eller veya
hadde vardı
av ile
ord kelime
men Ancak
ikke Olumsuz
hva Ne
var vardı
når Ne zaman
kan olabilmek
sa söz konusu
der Orası
bruk kullanmak
null sıfır
Hver her biri
hvilken Hangi
gjøre Yapmak
hvordan Nasıl
hvis eğer
vil irade
opp yukarı
Om hakkında
ute dışarı
mange birçok
deretter Daha sonra
disse bunlar
Bu yüzden
noen bazı
ville istemek
gjøre yapmak
som beğenmek
inn i içine
tid zaman
har sahip olmak
se Bakmak
mer Daha
skrive yazmak
Gitmek
se Görmek
Antall sayı
Nei HAYIR
vei yol
kunne abilir
mennesker insanlar
enn hariç
vann su
vært olmuştur
anrop Arama
WHO DSÖ
olje yağ
Şimdi
finne bulmak
lang uzun
ned aşağı
dag gün
gjorde yaptı
elde etmek
komme Gelmek
laget yapılmış
kan mayıs
del parça
over üzerinde
si söylemek
sett ayarlamak
ny yeni
flott Harika
sette koymak
lyd ses
hvor Neresi
slutt son
ta almak
hjelp yardım
gjør yapmak
bare sadece
gjennom başından sonuna kadar
litt biraz
mye fazla
vi vil Peki
arbeid
før önce
stor büyük
vet Bilmek
linje astar
mutlak
plass yer
Ikke sant Sağ
stor büyük
år yıl
også fazla
til og med eşit
bo canlı
mener Anlam
slik çok
gammel eskimiş
fordi Çünkü
tilbake geri
noen herhangi
sving dönüş
gi vermek
her Burada
mest en
fortelle söylemek
Hvorfor Neden
veldig çok
gutt erkek çocuk
spørre sormak
etter sonrasında
Følg takip etmek
gikk gitmiş
ting şey
kom gelmek
menn erkekler
ønsker istek
lese Okumak
bare Sadece
forestilling göstermek
trenge ihtiyaç
Navn isim
også Ayrıca
land kara
flink iyi
rundt etrafında
setning cümle
form biçim
hjem Ev
Mann Adam
synes at düşünmek
liten küçük
bevege seg taşınmak
prøve denemek
snill tür
hånd el
bilde resim
endring değiştirmek
av kapalı
spille oynamak
trylleformel hecelemek
luft hava
borte uzak
dyr hayvan
hus ev
punkt nokta
side sayfa
brev mektup
mor anne
svar cevap
funnet kurmak
studere çalışmak
fortsatt Hala
lære öğrenmek
bør meli
Amerika Amerika
verden dünya
høy yüksek
hver Her
elleve on bir
tolv on iki
tretten on üç
fjorten on dört
femten on beş
seksten on altı
sytten on yedi
atten on sekiz
nitten on dokuz
tjue yirmi
nær yakın
Legg til eklemek
mat yiyecek
mellom arasında
egen sahip olmak
under altında
land ülke
anlegg bitki
skole okul
far baba
beholde kale
tre ağaç
start başlangıç
by şehir
jord toprak
øye göz
lys ışık
tanken düşünce
hode KAFA
under altında
historie hikaye
sag testere
viktig önemli
venstre sol
før değin
ikke gjør det yapma
barn çocuklar
bir kaç
side taraf
samtidig som sırasında
føtter ayak
langs birlikte
bil araba
kanskje belki
mil mil
Lukk kapalı
natt gece
noe bir şey
yürümek
synes gözükmek
hvit beyaz
hav deniz
hard zor
begynte başlamak
åpen açık
vokse büyümek
eksempel örnek
tok alınmış
begynne başlamak
elv nehir
liv hayat
bære taşımak
de onlar
stat durum
både ikisi birden
en gang bir kere
papir kağıt
bok kitap
sammen birlikte
høre duymak
fikk var
Stoppe durmak
gruppe grup
uten olmadan
ofte sıklıkla
løpe koşmak
seinere Daha sonra
gå glipp av kayıp
idé fikir
nok yeterli
spise yemek yemek
ansikt yüz
se kol saati
langt uzak
indisk Hintli
egentlig Gerçekten
nesten neredeyse
la izin vermek
ovenfor üstünde
pike kız
noen ganger Bazen
fjell dağ
kutte opp kesmek
ung genç
snakke konuşmak
snart yakında
liste liste
sang şarkı
å være yapı
permisjon ayrılmak
familie aile
det er onun
kropp vücut
musikk müzik
farge renk
stå durmak
sol güneş
spørsmål soru
fisk balık
område alan
merke işaret
hund köpek
hest atış
fugler kuşlar
problem sorun
fullstendig tamamlamak
rom oda
visste biliyordum
siden o zamandan beri
noen gang durmadan
stykke parça
fortalte söylenmiş
som oftest genellikle
gjorde det ikke yapmadı
venner Arkadaşlar
lett kolay
hørt duyulmuş
rekkefølge emir
rød kırmızı
dør kapı
sikker Elbette
bli haline gelmek
topp tepe
skip gemi
på tvers karşısında
i dag Bugün
i løpet av sırasında
kort kısa
bedre daha iyi
beste en iyi
derimot Yine de
lav Düşük
timer saat
svart siyah
Produkter ürünler
skjedde olmuş
hel tüm
måle ölçüm
huske Unutma
tidlig erken
bølger dalgalar
nådd ulaşmış
ferdig Tamamlandı
Engelsk İngilizce
vei yol
stoppe dur
fly uçmak
ga verilmiş
eske kutu
endelig Sonunda
vente Beklemek
riktig doğru
Åh ah
raskt hızlıca
person kişi
ble til oldu
vist gösterilen
minutter dakika
sterk güçlü
verb fiil
stjerner yıldızlar
front ön
føle hissetmek
faktum hakikat
tommer inç
gate sokak
besluttet karar verilmiş
inneholde içermek
kurs kurs
flate yüzey
produsere üretmek
bygning bina
hav okyanus
klasse sınıf
Merk Not
ingenting Hiçbir şey
hvile dinlenmek
forsiktig dikkatlice
forskere Bilim insanları
innsiden içeri
hjul tekerlekler
oppholde seg kalmak
grønn yeşil
kjent bilinen
øy ada
uke hafta
mindre az
maskin makine
utgangspunkt temel
siden evvel
sto durmak
flyet uçak
system sistem
bak arka
løp koştu
rund yuvarlak
båt bot
spill oyun
makt güç
brakte med seg getirilmiş
forstå anlamak
varm ılık
felles yaygın
bringe getirmek
forklare açıklamak
tørke kuru
selv om Yine de
Språk dil
form şekil
dyp derin
tusenvis binlerce
ja Evet
klar temizlemek
ligning denklem
ennå henüz
Myndighetene devlet
fylt dolu
varme sıcaklık
full tam dolu
varmt sıcak
Sjekk kontrol etmek
gjenstand nesne
er ben
regel kural
blant arasında
substantiv isim
makt güç
kan ikke yapamamak
i stand hünerli
størrelse boyut
mørk karanlık
ball top
materiale malzeme
spesiell özel
tung ağır
fint iyi
par çift
sirkel daire
inkludere katmak
bygget inşa edilmiş
kan ikke yapamamak
saken konu
torget kare
stavelser heceler
kanskje belki
regning fatura
følte keçe
plutselig Birden
test Ölçek
retning yön
senter merkez
bønder çiftçiler
klar hazır
hva som helst herhangi bir şey
delt bölünmüş
generell genel
energi enerji
Emne ders
Europa Avrupa
måne ay
region bölge
komme tilbake geri dönmek
tro inanmak
danse dans
medlemmer üyeler
plukket seçilmiş
enkel basit
celler hücreler
maling boyamak
sinn akıl
kjærlighet Aşk
årsaken neden
regn yağmur
trening egzersiz yapmak
egg yumurtalar
tog tren
blå mavi
skulle ønske dilek
miste düşürmek
utviklet gelişmiş
vindu pencere
forskjell fark
avstand mesafe
hjerte kalp
sitte oturmak
sum toplam
sommer yaz
vegg duvar
skog orman
sannsynligvis muhtemelen
bena bacaklar
satt doygunluk
hoved- ana
vinter kış
bred geniş
skrevet yazılı
lengde uzunluk
grunnen til sebep
beholdt tutulmuş
renter faiz
våpen silâh
bror Erkek kardeş
løp ırk
tilstede Sunmak
vakker Güzel
butikk mağaza
jobb
kant kenar
forbi geçmiş
skilt imza
ta opp kayıt
ferdig bitti
oppdaget keşfetti
vill vahşi
lykkelig mutlu
ved siden av yanında
borte gitmiş
himmel gökyüzü
glass bardak
million milyon
vest batı
legge sermek
vær hava durumu
rot kök
instrumenter aletleri
møte tanışmak
måneder aylar
avsnitt paragraf
oppvokst kabarık
representere temsil etmek
myk yumuşak
om ikisinden biri
klær kıyafetler
blomster Çiçekler
skal acak
lærer Öğretmen
holdt tutulmuş
beskrive betimlemek
kjøre sürmek
kryss geçmek
snakke konuşmak
løse çözmek
vises belli olmak
metall metal
sønn oğul
enten herhangi biri
is buz
sove uyumak
landsby köy
faktorer faktörler
resultat sonuç
hoppet atladı
snø kar
ri sürmek
omsorg bakım
gulv zemin
høyde tepe
dyttet itti
baby Bebek
kjøpe satın almak
århundre yüzyıl
utenfor dıştan
alt her şey
høy uzun
allerede çoktan
i stedet yerine
uttrykk ifade etmek
jord toprak
seng yatak
kopiere kopyala
gratis özgür
håp umut
vår bahar
sak dava
LO güldü
nasjon ulus
ganske epeyce
type tip
dem selv kendileri
temperatur sıcaklık
lys parlak
lede yol göstermek
alle herkes
metode yöntem
seksjon bölüm
innsjø göl
konsonant ünsüz
innenfor içinde
ordbok sözlük
hår saç
alder yaş
beløp miktar
skala ölçek
pounds pound
selv om rağmen
per başına
gått i stykker kırık
øyeblikk an
bittesmå minik
mulig olası
gull altın
melk süt
stille sessizlik
naturlig doğal
mye pay
stein taş
handling davranmak
bygge inşa etmek
midten orta
hastighet hız
telle saymak
katt kedi
noen birisi
seile denize açılmak
rullet haddelenmiş
Bjørn ayı
lure på merak etmek
smilte gülümsedi
vinkel açı
brøkdel kesir
Afrika Afrika
drept öldürüldü
melodi melodi
bunn alt
tur seyahat
hull delik
dårlig fakir
la oss Haydi
slåss kavga
overraskelse sürpriz
fransk Fransızca
døde ölü
slå vurmak
nøyaktig Kesinlikle
forbli geriye kalmak
kjole elbise
jern ütü
kunne ikke yapamadım
fingrene parmaklar
rad sıra
minst en az
å fange yakalamak
klatret tırmandı
skrev yazdı
ropte bağırdı
fortsatte devam etti
seg selv kendisi
ellers başka
sletter ovalar
gass gaz
England İngiltere
brennende yanan
design tasarım
ble med katıldı
fot ayak
lov kanun
ører kulaklar
gress çimen
du er sen
vokste büyüdü
hud deri
dal vadi
cent sent
nøkkel anahtar
president başkan
brun kahverengi
problemer bela
kul Serin
Sky bulut
tapt kayıp
sendt gönderilmiş
symboler semboller
ha på giymek
dårlig kötü
lagre kaydetmek
eksperiment deney
motor motor
alene yalnız
tegning çizim
øst doğu
betale ödemek
enkelt Bekar
ta på dokunmak
informasjon bilgi
uttrykke ifade etmek
munn ağız
verftet bahçe
lik eşit
desimal ondalık
deg selv kendin
kontroll kontrol
øve på pratik
rapportere rapor
rett dümdüz
stige yükselmek
uttalelse ifade
pinne sopa
parti Parti
frø tohumlar
anta sanmak
kvinne kadın
kyst sahil
bank banka
periode dönem
metalltråd tel
velge seçmek
ren temiz
besøk ziyaret etmek
bit biraz
hvem sin kimin
mottatt kabul edilmiş
hage bahçe
vær så snill Lütfen
rar garip
fanget yakalanmış
falt düşmüş
team takım
Gud Tanrı
kaptein Kaptan
direkte doğrudan
ringe yüzük
tjene sert
barn çocuk
ørken çöl
øke arttırmak
historie tarih
koste maliyet
kan være Belki
virksomhet işletme
skille ayırmak
gå i stykker kırmak
onkel amca
jakt Avcılık
strømme akış
dame bayan
studenter öğrenciler
menneskelig insan
Kunst sanat
følelse his
forsyning tedarik
hjørne köşe
elektrisk elektrik
insekter haşarat
avlinger mahsuller
tone ton
truffet vurmak
sand kum
doktor doktor
gi sağlamak
dermed Böylece
vil ikke alışkanlık
kokk aşçı
bein kemikler
hale kuyruk
borde pano
moderne modern
sammensatt birleştirmek
var det ikke değildi
passe yerleştirmek
addisjon ek
tilhøre ait olmak
sikker güvenli
soldater askerler
Gjett tahmin etmek
stille sessiz
handel ticaret
heller yerine
sammenligne karşılaştırmak
publikum kalabalık
dikt şiir
Nyt Eğlence
elementer elementler
indikerer belirtmek
unntatt hariç
forvente beklemek
flat düz
interessant ilginç
føle algı
streng sicim
blåse üflemek
berømt ünlü
verdi değer
vinger kanatlar
bevegelse hareket
stang kutup
spennende heyecan verici
grener şubeler
tykk kalın
blod kan
å ligge yalan
få øye på leke
klokke zil
moro eğlence
høyt yüksek sesle
ta i betraktning dikkate almak
foreslått önerildi
tynn ince
posisjon konum
inn girdi
frukt meyve
uavgjort bağlı
rik zengin
dollar dolar
sende Göndermek
syn görünüş
sjef şef
japansk Japonca
strøm aktarım
planeter gezegenler
rytme ritim
vitenskap bilim
major ana
observere gözlemlemek
rør tüp
nødvendig gerekli
vekt ağırlık
kjøtt et
løftet kaldırdı
prosess işlem
hæren ordu
hatt şapka
eiendom mülk
bestemt özel
svømme yüzmek
vilkår şartlar
nåværende akım
parkere park
selge satmak
skulder omuz
industri endüstri
vask yıkamak
blokkere engellemek
spre yaymak
kveg sığırlar
kone
skarp keskin
selskap şirket
radio radyo
vi vil Peki
handling aksiyon
hovedstad başkent
fabrikker fabrikalar
bosatte seg yerleşik
gul sarı
er det ikke değil
sør- güney
lastebil kamyon
rettferdig adil
skrevet ut baskılı
ville ikke yapmazdım
fremover ilerde
sjanse şans
Født doğmak
nivå seviye
triangel üçgen
molekyler moleküller
Frankrike Fransa
gjentatt tekrarlandı
kolonne kolon
vestlig batılı
kirke kilise
søster kız kardeş
oksygen oksijen
flertall çoğul
diverse çeşitli
avtalt kabul
motsatte zıt
feil yanlış
diagram çizelge
forberedt tedarikli
ganske tatlı
løsning çözüm
fersk taze
butikk mağaza
spesielt özellikle
sko ayakkabı
faktisk Aslında
nese burun
redd korkmuş
død ölü
sukker şeker
adjektiv sıfat
Fig incir
kontor ofis
enorm büyük
våpen silah
lignende benzer
død ölüm
score Gol
framover ileri
strukket gergin
erfaring deneyim
rose gül
tillate izin vermek
frykt korku
arbeidere işçiler
Washington Washington
gresk Yunan
kvinner kadınlar
kjøpt satın alınmış
ledet neden olmuş
mars mart
nordlig kuzey
skape yaratmak
vanskelig zor
kamp kibrit
vinne kazanç
ikke değil
stål çelik
Total Toplam
avtale anlaşmak
fastslå belirlemek
kveld akşam
eller ne de
tau halat
bomull pamuk
eple elma
detaljer detaylar
hel bütün
korn Mısır
stoffer maddeler
lukt koku
verktøy aletler
forhold koşullar
kyr inekler
spor izlemek
ankommet ulaşmış
plassert bulunan
Herr Sayın
sete koltuk
inndeling bölüm
effekt etki
understreke altını çizmek
utsikt görüş
lei seg üzgün
stygg çirkin
kjedelig sıkıcı
opptatt Meşgul
sent geç
verre daha kötüsü
flere birçok
ingen hiçbiri
imot aykırı
sjelden nadiren
ingen hiç biri
i morgen Yarın
i går Dün
ettermiddag öğleden sonra
måned ay
søndag Pazar
mandag Pazartesi
tirsdag Salı
onsdag Çarşamba
Torsdag Perşembe
fredag Cuma
lørdag Cumartesi
høst sonbahar
Nord kuzey
sør güney
sulten
tørst susuz
våt ıslak
farlig tehlikeli
venn arkadaş
forelder ebeveyn
datter kız çocuğu
ektemann koca
kjøkken mutfak
baderom banyo
soverom yatak odası
stue oturma odası
by şehir
student öğrenci
penn dolma kalem
frokost kahvaltı
lunsj öğle yemeği
middag akşam yemeği
måltid yemek
banan muz
oransje turuncu
sitron limon
grønnsak sebze
potet patates
tomat domates
løk soğan
salat salata
storfekjøtt biftek
svinekjøtt domuz eti
kylling tavuk
brød ekmek
smør tereyağı
ost peynir
egg Yumurta
ris pirinç
pasta makarna
suppe çorba
kake kek
kaffe Kahve
te çay
juice Meyve suyu
salt tuz
pepper biber
drikke içmek
bake pişmek
smak tatmak
dress uygun olmak
skjorte gömlek
skjørt etek
bukser pantolon
frakk kaban
bag çanta
grå gri
rosa pembe

Başka diller öğrenin