🇬🇷

Yunan dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin

Yunan dilinde en sık kullanılan kelimeleri ezberlemenin etkili bir yöntemi kas hafızasına dayanmaktadır. Kelimeleri tekrar tekrar yazarak onları hatırlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Her gün 10 dakika pratik yapın ve iki-üç ay içinde tüm önemli kelimeleri öğrenebilirsiniz.


Bu satırı yazın:

Yunan Dilinin İlk 1000 Kelimesi Neden Önemli?

Dil yeterliliği birçok faktöre bağlı olduğundan, konuşma akıcılığının kilidini açacak sihirli sayıda Yunan kelime yoktur. Bunlar, Yunan dilinin kendine özgü karmaşıklığını, iletişim kurmayı hedeflediğiniz belirli senaryoları ve dili yaratıcı ve esnek bir şekilde uygulama becerinizi içerir. Bununla birlikte, Yunan dil öğrenimi alanında CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Referans Çerçevesi), dil yeterlilik seviyelerini ölçmek için bir kılavuz sunmaktadır.

CEFR'nin Başlangıç ​​düzeyi olarak etiketlenen A1 düzeyi, Yunan ile temel düzeyde aşinalığa karşılık gelir. Bu ilk aşamada öğrenci, acil ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış temel ifadelerin yanı sıra yaygın, günlük ifadeleri kavrayacak ve kullanacak donanıma sahiptir. Bu, kendini tanıtmayı, kişisel ayrıntılarla ilgili sorular sormayı ve soru sormayı ve konuşma partnerinin yavaş, anlaşılır bir şekilde konuştuğunu ve sabırlı olduğunu varsayarak doğrudan etkileşimlerde bulunmayı içerir. A1 düzeyindeki bir öğrencinin tam kelime dağarcığı farklılık gösterse de, genellikle 500 ila 1000 kelime arasında değişir; bu, basit cümleler oluşturmak ve sayılar, tarihler, önemli kişisel ayrıntılar, sıradan nesneler ve Yunan.

Daha ileri analizler, Yunan dilinde temel konuşma akıcılığının netleşmeye başladığı yerin A2 seviyesindeki kelime sayımı olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yaklaşık 1.200 ila 2.000 kelimeye hakim olmak, tanıdık konuları kapsayan temel diyalog için yeterli olabilir.

Bu nedenle, 1.000 Yunan kelimelik bir sözlüğün toplanması, yazılı ve sözlü bağlamların geniş bir şekilde anlaşılmasının yanı sıra, rutin senaryoların geniş bir alanında kendini ifade etme yeteneği açısından son derece etkili bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu sözlüğü elde etmek, kendinizi bir ölçüde kolaylıkla iletişim kurmak için gereken kritik kelime dağarcığıyla donatmaktır ve dili öğrenenlerin çoğu için somut bir hedeftir.

Yalnızca tek tek Yunan kelimelerinin bilinmesinin yeterli olmayacağını unutmamak önemlidir. Dilde ustalaşmanın anahtarı, bu kelimeleri tutarlı, anlamlı alışverişler halinde birleştirme ve Yunan dilinde konuşmaları güvenle yönlendirme becerisinde yatmaktadır. Bu, yalnızca kelime dağarcığını değil, aynı zamanda temel Yunan dilbilgisi ilkelerini, telaffuz kalıplarını ve tanıdık ifadeleri kavramayı da içerir; bunların tümü, 1000 kelimelik cephaneliğinizden gerçekten yararlanmanız için hayati önem taşıyan unsurlardır.


En yaygın 1000 kelimenin listesi (Yunan)

Εγώ BEN
αυτός O
αυτή o
το BT
εμείς Biz
αυτοί Onlar
μου Ben
εσείς Sen
αυτόν o
μας biz
τους onlara
μου Benim
τα δικα σου senin
αυτήν o
του onun
μας bizim
δικα τους onların
δικος μου bana ait
δικος σου senin
του onun
δικά της onunki
Δικός μας bizim
δικο τους onların
Αυτό Bu
όλα Tümü
πρώτα Birinci
δεύτερος ikinci
τρίτος üçüncü
Επόμενο Sonraki
τελευταίος son
ένας bir
δύο iki
τρία üç
τέσσερις dört
πέντε beş
έξι altı
επτά Yedi
οκτώ sekiz
εννέα dokuz
δέκα on
πάλι Tekrar
πάντα Her zaman
ποτέ Asla
αλλο bir diğer
άλλα diğer
ίδιο Aynı
διαφορετικός farklı
πολύ çok fazla
και Ve
προς την ile
σε içinde
είναι dır-dir
ότι O
ήταν öyleydi
Για için
επί Açık
είναι öyle
όπως και gibi
με ile
στο en
είναι olmak
έχω sahip olmak
από itibaren
ή veya
είχε vardı
με ile
λέξη kelime
αλλά Ancak
δεν Olumsuz
τι Ne
ήταν vardı
πότε Ne zaman
μπορώ olabilmek
είπε söz konusu
εκεί Orası
χρήση kullanmak
μηδέν sıfır
καθε her biri
οι οποίες Hangi
κάνω Yapmak
πως Nasıl
αν eğer
θα irade
πάνω yukarı
σχετικά με hakkında
έξω dışarı
Πολλά birçok
έπειτα Daha sonra
αυτά τα bunlar
Έτσι Bu yüzden
μερικοί bazı
θα istemek
φτιαχνω, κανω yapmak
αρέσει beğenmek
σε içine
χρόνος zaman
έχει sahip olmak
Κοίτα Bakmak
περισσότερο Daha
γράφω yazmak
πηγαίνω Gitmek
βλέπω Görmek
αριθμός sayı
όχι HAYIR
τρόπος yol
θα μπορούσε abilir
Ανθρωποι insanlar
από hariç
νερό su
ήταν olmuştur
κλήση Arama
ΠΟΥ DSÖ
λάδι yağ
τώρα Şimdi
εύρημα bulmak
μακρύς uzun
κάτω aşağı
ημέρα gün
έκανε yaptı
παίρνω elde etmek
Έλα Gelmek
έκανε yapılmış
ενδέχεται mayıs
μέρος parça
πάνω από üzerinde
λένε söylemek
σειρά ayarlamak
νέος yeni
εξαιρετική Harika
βάζω koymak
ήχος ses
που Neresi
τέλος son
παίρνω almak
βοήθεια yardım
κάνει yapmak
μόνο sadece
διά μέσου başından sonuna kadar
λίγο biraz
πολύ fazla
Καλά Peki
δουλειά
πριν önce
μεγάλο büyük
ξέρω Bilmek
γραμμή astar
πρέπει mutlak
θέση yer
σωστά Sağ
μεγάλο büyük
έτος yıl
πολύ fazla
ακόμη και eşit
ζω canlı
σημαίνω Anlam
τέτοιος çok
παλαιός eskimiş
επειδή Çünkü
πίσω geri
όποιος herhangi
στροφή dönüş
δίνω vermek
εδώ Burada
πλέον en
λέγω söylemek
Γιατί Neden
πολύ çok
αγόρι erkek çocuk
παρακαλώ sormak
μετά sonrasında
ακολουθηστε takip etmek
πήγε gitmiş
πράγμα şey
ήρθε gelmek
άνδρες erkekler
θέλω istek
ανάγνωση Okumak
μόλις Sadece
προβολή göstermek
χρειάζομαι ihtiyaç
όνομα isim
επίσης Ayrıca
γη kara
Καλός iyi
περίπου etrafında
πρόταση cümle
μορφή biçim
Σπίτι Ev
άνδρας Adam
νομίζω düşünmek
μικρό küçük
κίνηση taşınmak
δοκιμάστε denemek
είδος tür
χέρι el
εικόνα resim
αλλαγή değiştirmek
μακριά από kapalı
παίζω oynamak
σημαίνω hecelemek
αέρας hava
Μακριά uzak
ζώο hayvan
σπίτι ev
σημείο nokta
σελίδα sayfa
γράμμα mektup
μητέρα anne
απάντηση cevap
βρέθηκαν kurmak
μελέτη çalışmak
ακόμη Hala
μαθαίνω öğrenmek
πρέπει meli
Αμερική Amerika
κόσμος dünya
υψηλός yüksek
κάθε Her
έντεκα on bir
δώδεκα on iki
δεκατρείς on üç
δεκατέσσερα on dört
δεκαπέντε on beş
δεκαέξι on altı
δεκαεπτά on yedi
δεκαοχτώ on sekiz
δεκαεννέα on dokuz
είκοσι yirmi
κοντά yakın
Προσθήκη eklemek
τροφή yiyecek
μεταξύ arasında
τα δικά sahip olmak
παρακάτω altında
Χώρα ülke
φυτό bitki
σχολείο okul
πατέρας baba
διατήρηση kale
δέντρο ağaç
αρχή başlangıç
πόλη şehir
γη toprak
μάτι göz
φως ışık
σκέψη düşünce
κεφάλι KAFA
κάτω από altında
ιστορία hikaye
είδε testere
σπουδαίος önemli
αριστερά sol
μέχρι değin
όχι yapma
παιδιά çocuklar
λίγοι bir kaç
πλευρά taraf
ενώ sırasında
πόδια ayak
κατά μήκος birlikte
αυτοκίνητο araba
θα μπορούσε belki
μίλι mil
Κλείσε kapalı
Νύχτα gece
κάτι bir şey
Περπατήστε yürümek
φαίνομαι gözükmek
άσπρο beyaz
θάλασσα deniz
σκληρά zor
άρχισε başlamak
Άνοιξε açık
καλλιεργώ büyümek
παράδειγμα örnek
πήρε alınmış
αρχίζουν başlamak
ποτάμι nehir
ΖΩΗ hayat
μεταφέρω taşımak
εκείνοι onlar
κατάσταση durum
και τα δυο ikisi birden
μια φορά bir kere
χαρτί kağıt
Βιβλίο kitap
μαζί birlikte
ακούω duymak
πήρε var
να σταματήσει durmak
ομάδα grup
χωρίς olmadan
συχνά sıklıkla
τρέξιμο koşmak
αργότερα Daha sonra
δεσποινίδα kayıp
ιδέα fikir
αρκετά yeterli
τρώω yemek yemek
πρόσωπο yüz
παρακολουθώ kol saati
μακριά uzak
Ινδός Hintli
Πραγματικά Gerçekten
σχεδόν neredeyse
αφήνω izin vermek
πάνω από üstünde
κορίτσι kız
ωρες ωρες Bazen
βουνό dağ
Τομή kesmek
νέος genç
ΜΙΛΑ ρε konuşmak
σύντομα yakında
λίστα liste
τραγούδι şarkı
να εισαι yapı
άδεια ayrılmak
οικογένεια aile
του onun
σώμα vücut
ΜΟΥΣΙΚΗ müzik
χρώμα renk
στάση durmak
ήλιος güneş
ερώτηση soru
ψάρι balık
περιοχή alan
σημάδι işaret
σκύλος köpek
άλογο atış
πουλιά kuşlar
πρόβλημα sorun
πλήρης tamamlamak
δωμάτιο oda
γνώριζε biliyordum
Από o zamandan beri
πάντα durmadan
κομμάτι parça
είπε söylenmiş
συνήθως genellikle
δεν το έκανε yapmadı
οι φιλοι Arkadaşlar
Ανετα kolay
ακούστηκε duyulmuş
Σειρά emir
το κόκκινο kırmızı
θύρα kapı
σίγουρος Elbette
γίνομαι haline gelmek
μπλουζα tepe
πλοίο gemi
απέναντι karşısında
σήμερα Bugün
στη διάρκεια sırasında
μικρός kısa
καλύτερα daha iyi
καλύτερος en iyi
ωστόσο Yine de
χαμηλός Düşük
ώρες saat
μαύρος siyah
προϊόντα ürünler
συνέβη olmuş
ολόκληρος tüm
Μετρήστε ölçüm
θυμάμαι Unutma
νωρίς erken
κυματιστά dalgalar
έφτασε ulaşmış
Έγινε Tamamlandı
Αγγλικά İngilizce
δρόμος yol
παύση dur
πετώ uçmak
έδωσε verilmiş
κουτί kutu
τελικά Sonunda
Περίμενε Beklemek
σωστός doğru
ω ah
γρήγορα hızlıca
πρόσωπο kişi
έγινε oldu
απεικονίζεται gösterilen
λεπτά dakika
ισχυρός güçlü
ρήμα fiil
αστέρια yıldızlar
εμπρός ön
αφή hissetmek
γεγονός hakikat
ίντσες inç
δρόμος sokak
αποφασισμένος karar verilmiş
περιέχω içermek
σειρά μαθημάτων kurs
επιφάνεια yüzey
παράγω üretmek
Κτίριο bina
ωκεανός okyanus
τάξη sınıf
Σημείωση Not
τίποτα Hiçbir şey
υπόλοιπο dinlenmek
προσεκτικά dikkatlice
Επιστήμονες Bilim insanları
μέσα içeri
τροχούς tekerlekler
διαμονή kalmak
πράσινος yeşil
γνωστός bilinen
νησί ada
εβδομάδα hafta
πιο λιγο az
μηχανή makine
βάση temel
πριν evvel
στάθηκε durmak
επίπεδο uçak
Σύστημα sistem
πίσω arka
έτρεξα koştu
γύρος yuvarlak
σκάφος bot
παιχνίδι oyun
δύναμη güç
έφερε getirilmiş
καταλαβαίνουν anlamak
ζεστός ılık
κοινός yaygın
να φερεις getirmek
εξηγώ açıklamak
ξηρός kuru
αν και Yine de
Γλώσσα dil
σχήμα şekil
βαθύς derin
χιλιάδες binlerce
Ναί Evet
Σαφή temizlemek
εξίσωση denklem
Ακόμη henüz
κυβέρνηση devlet
γέματο dolu
θερμότητα sıcaklık
γεμάτος tam dolu
ζεστό sıcak
έλεγχος kontrol etmek
αντικείμενο nesne
είμαι ben
κανόνας kural
αναμεταξύ arasında
ουσιαστικό isim
εξουσία güç
δεν μπορώ yapamamak
ικανός hünerli
Μέγεθος boyut
σκοτάδι karanlık
μπάλα top
υλικό malzeme
ειδικός özel
βαρύς ağır
πρόστιμο iyi
ζεύγος çift
κύκλος daire
περιλαμβάνω katmak
χτισμένο inşa edilmiş
κλίση yapamamak
ύλη konu
τετράγωνο kare
συλλαβές heceler
ίσως belki
νομοσχέδιο fatura
ένιωσα keçe
ξαφνικά Birden
δοκιμή Ölçek
κατεύθυνση yön
κέντρο merkez
αγρότες çiftçiler
έτοιμος hazır
Οτιδήποτε herhangi bir şey
διαιρεμένος bölünmüş
γενικός genel
ενέργεια enerji
θέμα ders
Ευρώπη Avrupa
φεγγάρι ay
περιοχή bölge
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ geri dönmek
πιστεύω inanmak
χορός dans
μέλη üyeler
εκλεκτός seçilmiş
απλός basit
κύτταρα hücreler
χρώμα boyamak
μυαλό akıl
αγάπη Aşk
αιτία neden
βροχή yağmur
άσκηση egzersiz yapmak
αυγά yumurtalar
τρένο tren
μπλε mavi
επιθυμία dilek
πτώση düşürmek
αναπτηγμένος gelişmiş
παράθυρο pencere
διαφορά fark
απόσταση mesafe
καρδιά kalp
Καθίστε oturmak
άθροισμα toplam
καλοκαίρι yaz
τείχος duvar
δάσος orman
πιθανώς muhtemelen
πόδια bacaklar
κάθισε doygunluk
κύριος ana
χειμώνας kış
πλατύς geniş
γραπτός yazılı
μήκος uzunluk
λόγος sebep
διατηρήθηκε tutulmuş
ενδιαφέρον faiz
όπλα silâh
αδελφός Erkek kardeş
αγώνας ırk
παρόν Sunmak
πανεμορφη Güzel
κατάστημα mağaza
δουλειά
άκρη kenar
το παρελθόν geçmiş
σημάδι imza
Ρεκόρ kayıt
πεπερασμένος bitti
ανακαλύφθηκε keşfetti
άγριος vahşi
ευτυχισμένος mutlu
δίπλα yanında
χαμένος gitmiş
ουρανός gökyüzü
ποτήρι bardak
εκατομμύριο milyon
δυτικά batı
λαϊκός sermek
καιρός hava durumu
ρίζα kök
όργανα aletleri
συναντώ tanışmak
μήνες aylar
παράγραφος paragraf
ανυψώθηκε kabarık
εκπροσωπώ temsil etmek
μαλακός yumuşak
αν ikisinden biri
ρούχα kıyafetler
λουλούδια Çiçekler
θα acak
δάσκαλος Öğretmen
που πραγματοποιήθηκε tutulmuş
περιγράφω betimlemek
οδηγώ sürmek
σταυρός geçmek
μιλώ konuşmak
λύσει çözmek
εμφανίζομαι belli olmak
μέταλλο metal
υιός oğul
είτε herhangi biri
πάγος buz
ύπνος uyumak
χωριό köy
παράγοντες faktörler
αποτέλεσμα sonuç
πήδηξε atladı
χιόνι kar
βόλτα sürmek
Φροντίδα bakım
πάτωμα zemin
λόφος tepe
έσπρωξε itti
μωρό Bebek
αγορά satın almak
αιώνας yüzyıl
εξω απο dıştan
τα παντα her şey
ψηλός uzun
ήδη çoktan
αντι αυτου yerine
φράση ifade etmek
έδαφος toprak
κρεβάτι yatak
αντίγραφο kopyala
Ελεύθερος özgür
Ελπίζω umut
άνοιξη bahar
υπόθεση dava
γελασα güldü
έθνος ulus
αρκετά epeyce
τύπος tip
τους εαυτούς τους kendileri
θερμοκρασία sıcaklık
ΛΑΜΠΡΌΣ parlak
οδηγω yol göstermek
Ολοι herkes
μέθοδος yöntem
Ενότητα bölüm
λίμνη göl
σύμφωνο ünsüz
στα πλαίσια içinde
λεξικό sözlük
μαλλιά saç
ηλικία yaş
ποσό miktar
κλίμακα ölçek
λίρες pound
αν και rağmen
ανά başına
σπασμένος kırık
στιγμή an
μικροσκοπικός minik
δυνατόν olası
χρυσός altın
γάλα süt
ησυχια sessizlik
φυσικός doğal
παρτίδα pay
πέτρα taş
υποκρίνομαι davranmak
χτίζω inşa etmek
Μέσης orta
Ταχύτητα hız
μετρώ saymak
Γάτα kedi
κάποιος birisi
πανι ΠΛΟΙΟΥ denize açılmak
έλασης haddelenmiş
αρκούδα ayı
θαύμα merak etmek
χαμογέλασε gülümsedi
γωνία açı
κλάσμα kesir
Αφρική Afrika
σκοτώθηκε öldürüldü
μελωδία melodi
κάτω μέρος alt
ταξίδι seyahat
τρύπα delik
Φτωχός fakir
ας Haydi
πάλη kavga
έκπληξη sürpriz
γαλλική γλώσσα Fransızca
πέθανε ölü
Ρυθμός vurmak
ακριβώς Kesinlikle
παραμένει geriye kalmak
φόρεμα elbise
σίδερο ütü
δεν μπόρεσε yapamadım
δάχτυλα parmaklar
σειρά sıra
ελάχιστα en az
σύλληψη yakalamak
σκαρφάλωσε tırmandı
έγραψε yazdı
φώναξε bağırdı
συνεχίζεται devam etti
εαυτό kendisi
αλλού başka
πεδιάδες ovalar
αέριο gaz
Αγγλία İngiltere
καύση yanan
σχέδιο tasarım
εντάχθηκαν katıldı
πόδι ayak
νόμος kanun
αυτιά kulaklar
γρασίδι çimen
είσαι sen
μεγάλωσε büyüdü
δέρμα deri
κοιλάδα vadi
σεντς sent
κλειδί anahtar
Πρόεδρος başkan
καφέ kahverengi
ταλαιπωρία bela
δροσερός Serin
σύννεφο bulut
χαμένος kayıp
Απεσταλμένα gönderilmiş
σύμβολα semboller
φορούν giymek
κακό kötü
αποθηκεύσετε kaydetmek
πείραμα deney
κινητήρας motor
μόνος yalnız
σχέδιο çizim
Ανατολή doğu
πληρωμή ödemek
μονόκλινο Bekar
αφή dokunmak
πληροφορίες bilgi
εξπρές ifade etmek
στόμα ağız
αυλή bahçe
ίσος eşit
δεκαδικός ondalık
ο ίδιος kendin
έλεγχος kontrol
πρακτική pratik
κανω ΑΝΑΦΟΡΑ rapor
ευθεία dümdüz
αύξηση yükselmek
δήλωση ifade
ραβδί sopa
κόμμα Parti
σπόρους tohumlar
υποθέτω sanmak
γυναίκα kadın
ακτή sahil
τράπεζα banka
περίοδος dönem
σύρμα tel
επιλέγω seçmek
ΚΑΘΑΡΗ temiz
επίσκεψη ziyaret etmek
κομμάτι biraz
του οποίου kimin
έλαβε kabul edilmiş
κήπος bahçe
σας παρακαλούμε Lütfen
παράξενος garip
πιασμένα yakalanmış
καταρρίπτω düşmüş
ομάδα takım
Θεός Tanrı
Καπετάνιος Kaptan
απευθείας doğrudan
δαχτυλίδι yüzük
σερβίρισμα sert
παιδί çocuk
έρημος çöl
αυξάνουν arttırmak
ιστορία tarih
κόστος maliyet
μπορεί Belki
επιχείρηση işletme
ξεχωριστός ayırmak
Διακοπή kırmak
θείος amca
κυνήγι Avcılık
ροή akış
κυρία bayan
Φοιτητές öğrenciler
ο άνθρωπος insan
τέχνη sanat
συναισθημα his
Προμήθεια tedarik
γωνία köşe
ηλεκτρικός elektrik
έντομα haşarat
σπάρτα mahsuller
τόνος ton
Κτύπημα vurmak
άμμος kum
γιατρός doktor
προμηθεύω sağlamak
έτσι Böylece
συνηθισμένος alışkanlık
μάγειρας aşçı
οστά kemikler
ουρά kuyruk
σανίδα pano
μοντέρνο modern
χημική ένωση birleştirmek
δεν ήταν değildi
κατάλληλος yerleştirmek
πρόσθεση ek
ανήκω ait olmak
ασφαλής güvenli
στρατιώτες askerler
εικασία tahmin etmek
σιωπηλός sessiz
εμπορικές συναλλαγές ticaret
μάλλον yerine
συγκρίνω karşılaştırmak
πλήθος kalabalık
ποίημα şiir
απολαμβάνω Eğlence
στοιχεία elementler
υποδεικνύω belirtmek
εκτός hariç
αναμένω beklemek
διαμέρισμα düz
ενδιαφέρων ilginç
έννοια algı
σειρά sicim
πλήγμα üflemek
διάσημος ünlü
αξία değer
παρασκήνια kanatlar
κίνηση hareket
Πόλος kutup
συναρπαστικός heyecan verici
κλαδια δεντρου şubeler
πυκνός kalın
αίμα kan
ψέμα yalan
σημείο leke
κουδούνι zil
διασκέδαση eğlence
μεγαλόφωνος yüksek sesle
σκεφτείτε dikkate almak
προτείνεται önerildi
λεπτός ince
θέση konum
μπήκε girdi
καρπός meyve
δεμένο bağlı
πλούσιος zengin
δολάρια dolar
στείλετε Göndermek
θέαμα görünüş
αρχηγός şef
Ιαπωνικά Japonca
ρεύμα aktarım
πλανήτες gezegenler
ρυθμός ritim
επιστήμη bilim
μείζων ana
παρατηρώ gözlemlemek
σωλήνας tüp
απαραίτητη gerekli
βάρος ağırlık
κρέας et
ανυψώθηκε kaldırdı
επεξεργάζομαι, διαδικασία işlem
στρατός ordu
καπέλο şapka
ιδιοκτησία mülk
ιδιαιτερος özel
ζάλη yüzmek
όροι şartlar
ρεύμα akım
πάρκο park
Πουλώ satmak
ώμος omuz
βιομηχανία endüstri
πλύση yıkamak
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ engellemek
εξάπλωση yaymak
βοοειδή sığırlar
γυναίκα
αιχμηρός keskin
Εταιρία şirket
ραδιόφωνο radyo
Καλά Peki
δράση aksiyon
κεφάλαιο başkent
εργοστάσια fabrikalar
τακτοποιημένο yerleşik
κίτρινος sarı
δεν είναι değil
νότιος güney
φορτηγό kamyon
έκθεση adil
έντυπος baskılı
δεν θα yapmazdım
εμπρός ilerde
ευκαιρία şans
γεννημένος doğmak
επίπεδο seviye
τρίγωνο üçgen
μόρια moleküller
Γαλλία Fransa
αλλεπάλληλος tekrarlandı
στήλη kolon
δυτικός batılı
Εκκλησία kilise
αδελφή kız kardeş
οξυγόνο oksijen
πληθυντικός çoğul
διάφορος çeşitli
σύμφωνος kabul
απεναντι απο zıt
λανθασμένος yanlış
διάγραμμα çizelge
έτοιμος tedarikli
αρκετά tatlı
λύση çözüm
φρέσκο taze
κατάστημα mağaza
ειδικά özellikle
παπούτσια ayakkabı
πράγματι Aslında
μύτη burun
φοβισμένος korkmuş
νεκρός ölü
ζάχαρη şeker
επίθετο sıfat
Σύκο incir
γραφείο ofis
τεράστιος büyük
όπλο silah
παρόμοιος benzer
θάνατος ölüm
σκορ Gol
προς τα εμπρός ileri
τεντωμένο gergin
εμπειρία deneyim
τριαντάφυλλο gül
επιτρέπω izin vermek
φόβος korku
εργάτες işçiler
Βάσιγκτων Washington
Ελληνικά Yunan
γυναίκες kadınlar
αγορασμένος satın alınmış
οδήγησε neden olmuş
Μάρτιος mart
βόρειος kuzey
δημιουργώ yaratmak
δύσκολος zor
αγώνας kibrit
νίκη kazanç
δεν κάνει değil
ατσάλι çelik
σύνολο Toplam
συμφωνία anlaşmak
καθορίσει belirlemek
απόγευμα akşam
ούτε ne de
σκοινί halat
βαμβάκι pamuk
μήλο elma
Λεπτομέριες detaylar
ολόκληρος bütün
καλαμπόκι Mısır
ουσίες maddeler
μυρωδιά koku
εργαλεία aletler
συνθήκες koşullar
αγελάδες inekler
πίστα izlemek
έφτασε ulaşmış
που βρίσκεται bulunan
Κύριε Sayın
έδρα koltuk
διαίρεση bölüm
αποτέλεσμα etki
υπογραμμίζω altını çizmek
θέα görüş
λυπημένος üzgün
άσχημος çirkin
βαρετό sıkıcı
απασχολημένος Meşgul
αργά geç
χειρότερος daha kötüsü
αρκετά birçok
κανένας hiçbiri
κατά aykırı
σπανίως nadiren
κανενα απο τα δυο hiç biri
αύριο Yarın
εχθές Dün
απόγευμα öğleden sonra
μήνας ay
Κυριακή Pazar
Δευτέρα Pazartesi
Τρίτη Salı
Τετάρτη Çarşamba
Πέμπτη Perşembe
Παρασκευή Cuma
Σάββατο Cumartesi
φθινόπωρο sonbahar
Βόρειος kuzey
Νότος güney
πεινασμένος
διψασμένος susuz
βρεγμένος ıslak
επικίνδυνος tehlikeli
φίλος arkadaş
μητρική εταιρεία ebeveyn
κόρη kız çocuğu
σύζυγος koca
κουζίνα mutfak
τουαλέτα banyo
υπνοδωμάτιο yatak odası
σαλόνι oturma odası
πόλη şehir
μαθητης σχολειου öğrenci
στυλό dolma kalem
ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ kahvaltı
μεσημεριανό öğle yemeği
βραδινό akşam yemeği
γεύμα yemek
μπανάνα muz
πορτοκάλι turuncu
λεμόνι limon
λαχανικό sebze
πατάτα patates
ντομάτα domates
κρεμμύδι soğan
σαλάτα salata
βοδινό κρέας biftek
χοιρινό domuz eti
κοτόπουλο tavuk
ψωμί ekmek
βούτυρο tereyağı
τυρί peynir
αυγό Yumurta
ρύζι pirinç
ζυμαρικά makarna
σούπα çorba
κέικ kek
καφές Kahve
τσάι çay
χυμός Meyve suyu
άλας tuz
πιπέρι biber
ποτό içmek
ψήνω pişmek
γεύση tatmak
κοστούμι uygun olmak
πουκάμισο gömlek
φούστα etek
παντελόνι pantolon
παλτό kaban
τσάντα çanta
γκρί gri
ροζ pembe

Başka diller öğrenin